Областната стратегия за развитие в периода 2014- 2020 година бе представена пред Областния съвет за регионално развитие във Видин. Стратегията е приета преди пет години и определя средносрочните цели и приоритети за развитие на област Видин.

Оценката е направена от екипа на Националния център за териториално развитие.

“Към днешна дата област Видин е останала без реализирани идеи за проекти посочени още със създаването на плановия документ.

А това са: изграждане и развитие на индустриална зона; регенериране на крайградските промишлени зони; мултимодален транспортен център; регионален център за изследване, технологии и иновации; хидротехнически съоръжения; център за агро-химическо обслужване; скоростен път Видин-Ботевград; модернизирана ЖП-линия; газопреносна мрежа.

Това са ключови проекти и са ключовите предпоставки за възходящо развитие на района. Слабите страни на областта, посочени при създаването на Стратегията, са се влошили през този период: транспортната инфраструктура, слаборазвитата икономика, липсата на икономически генератори в областта, лошата материално-техничаска база на туризма, чуждестранните преки инвестиции са с много нисък обем, демографията е със знак “минус”, безработица, която е ужасяваща на места, ниски доходи, бедност. Дали са оползотворени възможностите посочени преди пет години-10 пъте „не“, обясни арх. Стойчо Троев, главен експерт в Националния център за териториално развитие, цитиран от БНР-Видин.