Заместник-министър Налбантова проведе среща  със социалните работници от структурите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в градовете Оряхово и Козлодуй, които работят по случая. Проверката на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Държавната агенция за закрила на детето установи, че от училището, в което детето е учило не са подавани сигнали до компетентните органи относно лошите битови условия за живот на момичето, въпреки наличието на основание за това. На директора на училището, класния ръководител на детето и учителката му от занималнята са съставени актове за нарушение на Закона за закрила на детето.

Установени са пропуски и в задължителната документация, която всяка институция, работеща с деца, трябва да води по отношение на тормоза и насилието в училище.

С представителите на дирекция „Социално подпомагане“ в град Козлодуй заместник-министър Елка Налбантова обсъди процеса на адаптиране на детето в новата му среда. Социалните работници ще го посещават всяка седмица и ще оказват психологическа подкрепа на семейството на вуйчо му, което ще се грижи за него. С момичето ще работят редовно  педагогическият съветник и училищният психолог.

Работата между структурите на АСП в Оряхово и Козлодуй ще продължи в непрекъсната координация до пълната адаптация на детето. Заместник-министър Налбантова заяви, че социалните служби ще работят заедно с представителите на образователната система, за да се установи дали спрямо детето е имало насилие. Случаят ще остане под наблюдението на МТСП

Заместник-министърът на труда и социалната политика Елка Налбантова провери и условията, при които е настанено 7-годишното момиче от село Крушовица, спрямо което беше предприета мярка за закрила заради това, че е принуждавано да живее в битова среда, застрашаваща психическото и физическото му здраве. Тя посети дома на вуйчото на момичето в град Козлодуй, който от 14 декември пое грижите за него.

Към момента на детето са осигурени много добри битови условия, записано е в училище и има нов личен лекар. Закупено му е всичко необходимо, за да се адаптира възможно най-плавно и безпроблемно към новата среда.