Министерството на околната среда и водите (МОСВ) изразява позиция, че заглавията на публикациите в някои медии по информация, разпространена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), са подвеждащи и неверни и уронват авторитета на министерството и на заместник-министър Тома Белев.

В решенията на КПКОНПИ е записано, че „за Тома Белев конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в постъпили сигнали, и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред“.

Поводът за образуване на производството от КПКОНПИ е постъпил сигнал, според който заместник-министър Белев продължава да е председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на парковете в България“.

Ето какво уточни заместник-министър Тома Белев:

„От създаването си през 2003 г. до момента Асоциацията на парковете в България не е получила нито една стотинка от бюджета на МОСВ или негови структури, включително Оперативната програма „Околна среда”, поради което всякакви внушения за конфликт на интереси са неуместни.

Що се отнася до условия за несъвместимост на заеманата от мен длъжност, трябва да посоча, че съм встъпил в длъжност на 4.01.2022 г. и съгласно ЗКПКОНПИ и Закона за администрацията имам срок от един месец за деклариране на условията и още един месец за отстраняване на несъвместимостта, които изтичат на 4.03.2022 г. Асоциацията на парковете в България проведе общо събрание на 16 януари 2022 г. и избра нов управителен съвет, в който аз не участвам. В същото време, независимо че не се изисква от закон, аз съм подал и заявление за напускане на организацията като член, което влиза в сила от датата на подаване. Тези обстоятелства съм декларирал пред органа си по назначаване – Министерски съвет, на 23 януари 2022 г.

По отношение на съобщението как КПКОНПИ образува на базата на сигнал производство по конфликт на интереси, трябва да отбележа, че това ще е третото производство срещу мен за последните 12 години и ще окажа пълно съдействие на органа, като се надявам, че то ще завърши по същия начин, както предишните две”.