Мирослав Комитски, който изпълняваше длъжността зам.-областен управител на Враца, е спечелил конкурса за управител на общинското дружество „Екопроект“ ООД – Враца.

Комитски е бил единствен кандидат за длъжността, като се е класирал с окончателна оценка 5.50.

Процедурата за провеждане на публичен подбор за избор на Управител на „Екопроект“ ООД – Враца бе открита с решение № 406 по Протокол № 25 от 29.06.2021 г.  на Общински съвет – Враца.

генерал агрохимикали

Конкурсът се е провел в три етапа: разглеждане на постъпило заявление и проверка за съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания; оценка на Бизнес програмата за развитието на дружеството на допуснатия кандидат; интервю с кандидата.

Съгласно постъпилите до Общински съвет – Враца материали от проведения публичен подбор, в обявения срок заявление е подал 1 кандидат, който отговаря на изискванията, разписани в Решение № 406 по Протокол № 25 от 29.06.2021 г. на Общински съвет – Враца. След оценка на Бизнес програмата комисията допуска кандидата до ІІІ етап на конкурса. Полученият резултат след провеждането на съответните етапи комисията е обобщила в Протокол и в изискуемия срок е излязла с решение, което е предоставила на вниманието на Председателя на Общински съвет – Враца. С решението си, комисията, провела конкурса класира кандидата Мирослав Петров Комитски с окончателна оценка 5,50.  

Съгласно изискванията на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества, е внесено решението на комисията и всички документи на класирания кандидат в Общински съвет – Враца за произнасяне с решение.

Предстои общинските съветници да одобрят спечелилят конкурса кандидат.