МЕДИАЦИЯТА – ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ

 По проект „Взаимодействие – информиран избор и гражданско доверие“, изпълняван от Сдружение „Нов път“, бяха проучени добри практики в областта на медиацията в Германия, Нидерландия и Франция.

генерал агрохимикали

Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е един от способите за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Медиацията е доброволна и всяка от страните може да напусне, когато пожелае. Страните, подпомогнати от квалифициран медиатор сами стигат до справедливи, взаимноизгодни и приемливи решения. Медиаторът и всички лица имат задължение да спазват поверителността на цялата информация, събрана по време на процедурата по медиация.

Обикновено, в посочените страни, медиаторите преминават специализирано обучение и са вписани в съответни регистри на национални или регионални организации/асоциации. Разработени са стандарти, кодекси, правила/правилници за работата на медиаторите. На сайтовете на тези организации се публикуват много материали в помощ на медиаторите, включително наръчници, литература, добри практики и др.

Резултатите от медиацията обикновено са обобщени в писмен меморандум и/или правно обвързващо окончателно споразумение, съвместно формулирано и одобрено от участниците в медиацията.

Предимствата на медиацията в сравнение със съдебния процес са, че за по-краткото време се постига споразумение между страните; таксите за медиация са чувствително по-ниски; запазват се добрите отношения между страните; запазва се конфиденциалността на информацията и др.

Сложната епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19 наложи използването на online медиация.

Медиацията се използва при решаване на конфликти във всички области на социалния живот – семейство, работно място, училище, грижа за здравето, отношения между поколенията, междукултурни проблеми, включително проблеми, свързани с бежанските общности и др.

Предмет на настоящата статия са следните добри практики:

СЕМЕЙНА МЕДИАЦИЯ В ГЕРМАНИЯ

В Германия законът за медиацията е публикуван като федерален закон на 25.07.2012 г. В областта на семейството медиацията подпомага уреждането на конфликти и спорове в брачни, извънбрачни и след брачни отношения. Специализираната група „Семейство и партньорство“ във Федералната асоциация по медиация се занимава с посредничество в „социална близост“, което включва хора,  свързани помежду си: семейства в раздяла/развод, смесени семейства, приемни семейства и осиновители, конфликти между поколенията, конфликти при наследствени спорове, семейства с родители от различни култури/двукултурни бракове, еднополови партньорства, квартални и жилищни общности и др. При семейната медиация става дума преди всичко за фактическо и емоционално изясняване на конфликтите, изграждане на емпатия, създаване на умения за диалог, разработване на варианти за съвместни дейности, възможна компенсация за щети в емоционалната или материалната област. Обикновено се провеждат от три до осем сесии, като всяка сесия обикновено е с продължителност час или час и половина.

Медиацията е предпочитана от засегнатите страни, защото те лично вземат решения за бъдещите си семейни перспективи в случаи на редица драстични събития и не желаят да делегират тези решения на друг.

МЕДИАЦИЯТА КАТО ВЪЗМОЖЕН СПОСОБ ЗА РАЗВОД В НИДЕРЛАНДИЯ

Националният институт за медиация (НИМ) е приел свои правила (Правилник за медиация на НИМ от 1995 г., изменен през 2000 г.). Правилникът урежда основните принципи на процедурата и установява стандарти за медиаторите, спорещите страни и съдиите. Три основни принципа са залегнали в Правилника за медиация на НИМ:

 1. Медиацията се основава на доброволното съгласие на всички страни;
 2. Медиаторът е независим и безпристрастен;
 3. Всички участващи страни трябва да спазват принципите и след приключване на медиацията.

Медиацията по бракоразводни спорове може да се използва без ограничение, стига и двамата съпрузи да искат да се обърнат към посредник (медиатор), който по дефиниция, след преминаването на обучителен курс по медиация към Нидерландския институт по медиация, трябва бъде вписан в специален регистър към същия този институт.

Медиацията е често срещана в бракоразводните дела в Нидерландия. Съпрузите могат да се опитат на постигнат споразумение по отношение на развода и последиците от него с помощта на медиатор и, при нужда, с адвокатите на съпрузите. Тези договорености се включват в писмено споразумение за уреждане на развода (echtscheidingsconvenant). То може да включва въпроси като подялбата на имуществото, всички задължения за изплащане на издръжка на съпруга/съпруг/дете, план за упражняване на родителските права, ползване на семейното жилище и др. Съдът може да включи в решението си изготвеното по време на медиацията споразумение.

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДОБРОВОЛНОТО РЕШАВАНЕ НА ПРАВНИ СПОРОВЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ

 1. Задължителна медиация при спорове, ненадвишаващи сумата от 5000 евро

Със Закон № 2019-222 от 23 март 2019 г. относно програмирането за периода 2018—2022 г. и реформата на съдебната система е въведено задължителното използване на методи за алтернативно разрешаване на спорове, вкл. медиация, във връзка с молби, свързани с изплащането на сума, ненадвишаваща 5 000 евро или  при спорове между съседи.

Преди молбите, касаещи вземания, ненадвишаващи сумата от 5000 евро или спорове между съседи да могат да бъдат отнесени до съда, страните трябва, по своя преценка, да се опитат да се помирят, ръководени от помирител (conciliateur de justice), да прибегнат до медиация или да се включат в процедура, основана на участие (procédure participative). В случай че не направят това, съдът може да постанови служебно, че молбата е недопустима.

Всички обсъждания и документи в процедурата са поверителни и не могат да бъдат разкривани от участниците в нея както на трети лица, така и на друг участник в процедурата по медиация, без изричното съгласие на страната, дала информацията.

Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от сложността на случая. Смята се, че след няколко срещи има яснота дали спорът може да приключи със споразумение.

Използването на медиацията при спорове свързани с изплащането на сума, ненадвишаваща 5 000 EUR, или спор между съседи, намалява в значителна степен натовареността върху националните съдилища, като по този начин се подобрява значително качеството на съдебната система и правораздаването. Медиацията е гъвкава процедура, която предлага избиране на неутрален терен, определяне на времето, деня и мястото на медиацията и приспособяване на медиацията към специфичните спорни точки на конфликта.

Тъй като времето за разрешаване на спора е кратко, таксата, която страните заплащат за медиация обикновено е малка в сравнение с обичайните разходи за разрешаването на един спор в продължение на месеци и години. Наред с това се спестяват допълнителните разходи, свързани със съдебното производство, както време и енергия, необходими за разрешаването на спора.

 1. Задължителна медиация във Франция при включена клауза за медиация

Във френското законодателство е уредено, че тогава, когато в договора, сключен между страните има клауза за решаване на спор чрез медиация, провеждане на такава процедура да бъде предпоставка за завеждане на дело пред национален съд. През 2016 г. Върховният касационен съд на Франция обявява за недопустим съдебен процес, който е започнат без да бъде зачетена медиационната клауза, като последователност за разрешаване на правни спорове. В българското законодателство клаузата за медиация няма правната уредба, каквато например има арбитражното споразумение. Последното има своята легална дефиниция (чл. 7 и чл. 19, ал. 2 от ЗМТА), а съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗМТА съдът, пред който е предявен спор, предмет на арбитражно споразумение е длъжен да прекрати делото ако страната се позове на него в срока за отговор на исковата молба. Такава уредба по отношение на клаузата за медиация няма. Процедурата по медиация е уредена изцяло като доброволна.

Като се има предвид, че спорът трябва да се отнесе към процедура по медиация и ако договорът включва подобна клауза, в която страните са поели такова задължение и ако страните не са провели такава процедура, съдията има правомощието да даде срок за подаване на искане за провеждане на процедура по медиация и да спре делото, освен ако и двете страни не заявят отказ от участие в такава процедура.

Резултатите от медиацията обикновено са обобщени в писмен меморандум и/или правно обвързващо окончателно споразумение съвместно формулирано и одобрено от участниците в медиацията.

 

Настоящата статия е разработена по Проект № BG05SFOP001-3.003-0117 «Взаимодействие – информиран избор и гражданско доверие “, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Съдържанието на този доклад е отговорност единствено на Сдружение “Нов път” и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.

Диана Ангелова ,  Спаска Петрова

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:

ГЕРМАНИЯ

 1. Медиация в Германии: основы процесса – YB Case 2022
 2. Специализирана група за семейството и партньорството във Федералната асоциация по медиация fg-familie-partnerschaft@bmev.de
 3. https://www.bafm-mediation.de/ федерална работна група по семейна медиация

4. https://www.bmev.de/Bundesverband MEDIATION e.V. – федерална асоциация по медиация

 1. Център за медиация

НИДЕРЛАНЦИЯ

1.Тримесечник на Нидерландския съвет за съдебната власт – https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Customized-conflict-resolution-Court-connected-Mediation-in-The-Netherlands-1999-2009.pdf

 1. https://www.expatica.com/nl/living/love/getting-divorced-in-the-netherlands-105048/#alternatives
 2. https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-nl-maximizeMS_EJN-en.do?member=1

 

ФРАНЦИЯ

 1. https://e-justice.europa.eu;
 2. Статия: Проучване на добри практики в доброволното решаване на спорове в България, ЕС и Норвегия;
 3. https://www.mediation.bg/news/401
 4. https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/303/publishing-complex/2020/Mediation-various-public-area-2020.pdf
 5. https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-fr-maximizeMS-bg.do?member=1

 

 

Диана Ангелова ,  Спаска Петрова