Марио Милов и Севдалина Джамбазка се състезават за поста главен секретар на Областна администрация, разбра “Зов нюз” от свои източници.

Марио Милов е работил в общините Козлодуй и Враца като начаник отдел „Обществени поръчки”.

Севдалина Джамбазка е била секретар на община Роман и секретар на община Мездра по времето на Генади Събков. 

Предстои да разберем кой от двамата ще поеме отговорния пост, за който бе обявен конкурс на 15.06.2022г.

Конкурсът е за едно работно място на длъжност главен секретар на Областна администрация – Враца.

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител; минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността – да имат завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен – „Магистър“; предпочитано професионално направление /едно от изброените/технически науки, икономически науки, хуманитарни науки, право, публична администрация,  Минимален ранг за заемане на длъжността – I младши;  Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 6 години опит на ръководна длъжност.  Други изисквания към кандидатите , на които те следва да отговарят с оглед нуждите на работодателя:  компютърна грамотност; познания на нормативната уредба, касаеща дейността; работа със специализиран софтуер.

 Размерът на основната заплата за длъжността е: минимална основна месечна заплата за степен 1 на длъжностното ниво: 850 лв., максимална основна месечна заплата за степен 1 на длъжностното ниво: 2900 лв.