Общинската избирателна комисия в Борован все още чака преписката на КПКОНПИ, за да се произнесе по казуса с доказания конфликт на интереси на кмета на селото Десислава Тодорова.

Вече повече от месец ОИК-Борован се опитва да осъществи връзка с  Антикорупционната комисия, но безуспешно.

Становището на КПКОНПИ е изискано от ОИК – Борован във връзка с решение на ВАС, доказващо конфликт на интереси относно това, че

като кмет на Борован Десислава Тодорова от ДПС е отдала под аренда над 1000 дка. общинска земя на мъж, с когото живее на семейни начала и двамата имат общо дете.

Припомняме, че Десислава Тодорова е един от хората на ДПС, носещ на либералите над 1000 гласа на избори само от община Борован, където не преобладава турско население.

Скандалът с отдадените под аренда земи успешно е скрит от журналисти и общественост докато текат делата, а по време на съдебния процес има не малко парадокси.

Единият от тях е, че САС не намира конфликт на интереси в това, че Десислава Тодорова участва в отдаването на голям брой земеделски имоти на собствения си мъж.

КПКОНПИ, правоприемник на КПУКИ също не е установила конфликт на интереси по отношение на Десислава Тодорова – кмет на Община Борован,  в качеството й на лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т.8 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.), поради липса на частен интерес – неин или на свързано с нея лице по смисъла на §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ (отм.).

Историята

В периода 2011 – 2015 г. Общинският съвет на Община Борован, в съответствие с правомощията си по ЗМСМА е взел решение за отдаване под наем и аренда на общински земеделски земи за пасища.

Във връзка с решението за откриване на тръжна процедура за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост само за регистрирани земеделски стопани е изготвен списък на земеделски производители, отглеждащи пасищни животни за 2013 г. в с. Борован.

Сред правоимащите и участвали в процедурата фигурира и лицето Е. Ч., който е във фактическо съжителство с Десислава Тодорова – кмет на Община Борован към онзи момент.

Двамата живеят на семейни начала в едно домакинство и от съжителството си имат общо дете.

При избора на Десислава Тодорова за кмет на Община Борован, тя е подала декларация по чл. 12, т.2 вр. с чл. 14 от ЗПУКИ, в която е обявила посочените обстоятелства, декларирайки като свързано лице по §1, т.1 от ДР на ЗПУКИ  лицето Е.Ч.

След приключване на търговете, със заповед № 216 / 20.05.2013 г.,

Десислава Тодорова, в качеството си на кмет на Община  Борован, обявила за спечелил търга за отдаване под наем на 8 земеделски имота, всички около 2000 дка, именно лицето Е.Ч.

С издаването на 8 бр. заповеди, с които Десислава Тодорова е определила като спечелил търг за отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост – земеделският производител Е. Ч., с когото са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (отм.), е осъществила фактическия състав на чл.2 и чл. 8 от ЗПУКИ.

Решението на ВАС е с 7613 от 24.06.2021г:

Съдът е категоричен и УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Д. Т., като кмет на Община – Борован, за периода 2011 – 2015 г. и лице заемащо публична длъжност по чл. 3, т.8 от ЗПУКИ(отм.) във връзка с издаване на Заповед № 216/20.05.2013 г., Заповед № 217/20.05.2013г., Заповед № 218/20.05.2013 г., Заповед № 219/20.05.2013 г., Заповед № 223/20.05.2013 г., Заповед № 224/20.05.2013 г., Заповед № 227/20.05.2013 г., и Заповед № 228/20.05.2013 г..
ПРЕПИС от съдебното решение и административната преписка да се изпрати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за предприемане на действия по Глава „Осма“ и Глава „Девета“ от ЗПУКИ (отм.).
РЕШЕНИЕТО е окончателно.