16 проектни предложения са постъпили в конкурса “Малки граждански инициативи”.

Комисията е отстранила само едно от проектните предложения, което е нарушило правилата за кандидатстване. То е с входящ.№ 6100-3/31.05.2022 г. „Кът за среща и раздумка“, представено от Управителния съвет на етажната собственост на вх.Д, бл.24, ж.к. „Дъбника“. В него е заложено изработване на масивна непреместваема маса, фиксирана между два реда по две успоредно разположени пейки, както и изграждане на „дъждобранна конструкция“ над масата и пейките. Описаното съоръжение по своето предназначение е вид беседка, което е визуализирано и в приложената към Формуляра за кандидатстване Схема на подобренията – Изглед 2/2. Съгласно „Правилата за кандидатстване с проекти на „Малки граждански инициативи 2022” (II, т.3) изграждането на беседки е недопустима дейност. Същото е и становището на Комисията от общинска администрация, назначена със Заповед № 918/09.06.2022 г. на Кмета на Община Враца. В тази връзка Комисията не допусна до класиране подаденото Проектно предложение „Кът за среща и раздумка“ с Вх.№ 6100-3/31.05.2022 г. представено от Управителния съвет на етажната собственост на вх.Д, бл.24, ж.к. „Дъбника“.

На последния етап „Оценка на техническото съответствие“, съгласно обявените правила комисията е оценила и класирала проектите в низходящ ред на база попълнени осем оценителни карти, съобразно получената оценка и състави Протокол за оценка на техническото съответствие.

Предстои общинските съветници да земат решение  за финансиране на всички допуснати 15 (петнадесет) проектни предложения, съгласно Списък на класираните за финансиране проекти по МГИ 2022г.

Снимка: архив Зов Нюз