Извършиха промяна в управленската структура на Регионалния съвет за развитие на Северопазападния регион. Това стана по време на днешно онлайн заседание.

За председател на съвета е избран кметът на община Враца Калин Каменов, а за заместник-председател – Златко Живков, кмет на община Монтана.

Мандатът на избраното ръководство на РСР е 4 години, като се премахва действащият към момента ротационен принцип.

В хода на заседанието, председателството на РСР беше поето от новоизбрания председател Калин Каменов. Бяха обсъдени и приети Вътрешните правила за работата на РСР, избрани представители на Регионалния съвет за развитие в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014 – 2020 и в Тематичните работни групи за подготовка на новите програми – 2021 – 2027 г.

Това е първото заседание на РСР след последните приети промени в Закона за регионалното развитие.

По време на онлайн заседанието, областният управител приветства членовете на Регионалния съвет и отбеляза, че след измененията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, функциите, правомощията, отговорностите и съставът на регионалните съвети се разширяват, за да бъде постигнато балансирано единство при планирането и реализирането на ефективно икономическо, социално, екологично и инфраструктурно развитие на районите от Ниво 2.

„Сътрудничеството, диалогът и добрата координация са определящи фактори за бъдещето на регионалното развитие, за избора на качествени интегрирани териториални инвестиции, основани на ресурсите и потенциала, с които разполагаме“, акцентира Малина Николова.

Тя благодари на екипа на министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Петя Аврамова и на заместник-министър Деница Николова за адекватната и навременна промяна в нормативната уредба за регионално развитие.

С промените се дават нови възможности за управленско оправомощаване на регионалните съвети и привличането в тях на широк кръг заинтересовани лица.

Заместник-министърът на регионалното развитие и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Деница Николова коментира при откриването на първото заседание важната роля и цели, които стоят пред съвета.

„Основните цели, които си поставяме са създаване на жизнени и икономически силни и устойчиви региони, справяне с негативните демографски тенденции, увеличаване на икономическия растеж, както и насърчаване на териториалното развитие по начин, по който да балансираме развитието на различните територии. От изключително значение е преселекцията на инвестиционни проекти, които ще се осъществяват чрез комбинирано европейско финансиране от различните оперативни програми с основната координираща функция на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и водеща роля на Оперативна програма за развитие на регионите“, уточни заместник –министърът.

Една от функциите на Регионалния съвет за развитие е свързана с комплексни действия по интегриран модел за съвместно партньорство и сътрудничество, не само на централната администрация и местната власт, а и с привличането на неправителствения сектор, на икономическите оператори, както и активното гражданско участие при избирането на приоритетните инвестиции.

Структурираният нов модел за изпълнение на инвестиционния процес на териториално ниво чрез т.нар. интегрирани териториални инвестиции е преход към новия програмен период, в който ще се акцентира на конкретни специфики на територията и създаването на предпоставки за партньорства, които да имат влияние и отражение за икономическия растеж на регионите.