В България всичко е възможно, дори и това решение на Върховния административен съд да не може да влезе в сила заради процедурни хватки.

Няма да коментираме несъвършенствата в българската законодателната система, а само ще изредим фактите, които оставят в кметския кабинет в общината в Борован Десислава Тодорова от ДПС, за която е доказан конфликт на интереси.

Със свое решение  7613 от 24.06.2021г: Върховен административен съд (ВАС)

установява конфликт на интереси по отношение на Десислава Тодорова, като кмет на Община – Борован, за периода 2011 – 2015 г. и лице заемащо публична длъжност по чл. 3, т.8 от ЗПУКИ(отм.) във връзка с издаване на Заповед № 216/20.05.2013 г., Заповед № 217/20.05.2013г., Заповед № 218/20.05.2013 г., Заповед № 219/20.05.2013 г., Заповед № 223/20.05.2013 г., Заповед № 224/20.05.2013 г., Заповед № 227/20.05.2013 г., и Заповед № 228/20.05.2013 г..
ПРЕПИС от съдебното решение и административната преписка са изпратени и на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за предприемане на действия по Глава „Осма“ и Глава „Девета“ от ЗПУКИ (отм.).
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Решението на ВАС е окончателно, но явно неприложимо в българското законодателство.

Доказателство за това е развитието на събитията след неговото излизане.

Според българското законодатлество, а именно Член 42 ал.1 точка 11 от ЗМСМА при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, се прекратяват правомощията на кмета.

Член 42 алинея 4 ) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия е тази, която обявява прекратяването на пълномощията на кмета.

Общинската избирателна комисия (ОИК) – Борован заседава за първи път на 07.10.2021г.

Относно постъпило писмо от КПКОНПИ – София с Вх.№ МИ-300 от 05.10.2021 г., за предприемане на необходимите действия по компетентност по отношение на Десислава Тодорова – кмет на община Борован, във връзка с Решение № 7613/24.06.2021г. на ВАС – София, с което установява конфликт на интереси по отношение на Десислава Тодорова, като кмет на община Борован за периода 2011-2015 г.

ОИК – Борован обаче не събира необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието и така решението на ВАС не е изпълнено, а Тодорова остава кмет на Борован.

На 09.01.2022г. Общинската избирателна комисия – Борован заседава отново:

“С вх.№ 307/07.01.2022 г. е постъпило писмо от Окръжна Прокуратура – гр. Враца, с което уведомяват ОИК – Борован, че е образувана преписка за проверка на законосъобразността на Решение № 145-МИ от 07.10.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Борован, а именно не е налице необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите на зеседанието членове.

В писмото се посочва, че в решението на ОИК-Борован не се излагат мотиви, а сме действали в условията на обвързана компетентност, не е предоставена преценка при вземането на решението. На основание чл.42, ал.1, т.11 от ЗМСМА при влизане в сила на акт, с който е установен кофликт на интереси по ЗПКОНПИ на кметовете на общини се прекратяват правомощията предсрочно.

Със същото, прокуратурата намира, че с Решение №145-МИ/07.10.2021 г.  на ОИК-Борован съществено са нарушени изискванията на посочения текст от закона.

Налице за основанията за изготвяне на искане за възобновяване на производството от ОИК – Борован, тъй като решението е влязло в сила, не е оспорено пред съд и не е предвидено обжалване по административен ред, но с него съществено са нарушени изискванията на закона.

Поради това и на основание чл.100, ал.1, във вр. с чл.99, т.1 от АПК се възобновява производството по предложение на Окръжна Прокуратура – Враца от Прокурор В.В., като се отмени Решение №145-МИ/07.10.2021 г.  на ОИК-Борован и се приеме решение по чл.42, ал.1, т.11 от ЗМСМА.

С оглед на горе изложеното от Окръжна Прокуратура – Враца и във връзка с чл.85, ал.5 от ИК, ОИК- Борован,

РЕШИ:

Отменя свое Решение №145-МИ/07.10.2021, за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4, изр.2 от ИК, а именно не е налице необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите на заседанието членове и приема  ново решение , а именно:

С оглед на горе изложените мотиви и във връзка с възобновено производстмво по реда на чл.100, ал.1 във вр.с чл.99,т.1 от АПК – от Окръжна прокуратура – Враца, както и на влязло в сила Решение на ВАС 7613/24.06.2021г.с което е установен конфликт на интереси по отношение на Десислава Димитрова Тодорова – кмет на община Борован и на основание чл.87, ал., т.1 от ИК и във вр. с чл. 42 ал. 1, т. 11 и ал.4 от ЗМСМА, ОИК-Борован

 РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА предсрочно правомощията на кмета на Община Борован – Десислава Димитрова Тодорова , избран за кмет на Община Борован на изборите за общински съветници и кметове произведени на 27.10.2019 г., обявен за избран кмет на Община Борован  с Решение № 132-МИ/04.11.2019 г.  на ОИК-Борован.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Десислава Димитрова Тодорова  удостоверение от ОИК Борован за избран кмет на община.

 На основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА решението е окончателно е не подлежи на обжалване.”

Административният съд във Враца обаче допуска обжалване на решението на ОИК-Борован и със свое решение от 04.03.202 г., постановено по адм. дело № 13 по описа на АдмС – Враца за 2022 г., обявяв за нищожно Решение № 146-МИ/09.01.2022 г. на ОИК – Борован, с което е отменено решение № 145-МИ/07.10.2021 г., предсрочно са прекратени правомощията на кмета на Община Борован и е обезсилено издаденото удостоверение за избор.

Решението, което е оспорено пред съда е взето след постановяване на предходно решение на същия орган и след направено от ОП – Враца предложение за възобновяване на административното производство.

След анализ на всички факти и обстоятелства, установени въз основа на приобщените по делото доказателства, съдът е установил, че Решение № 146-МИ/09.01.2022 г. на ОИК – Борован, с което са прекратени правомощията на кмета и е обезсилено удостоверението за избор, е постановено без да се е развило производство по възобновяване, каквото законът изисква в тези случаи, като органът е излязъл извън рамките на своята компетентност, прекратявайки правомощията на кмета, а не пълномощията, които именно касаят неговия мандат, като изборен орган.

Решението на Административен съд – Враца подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Парадоксалното в случая е, че последната инстанция отново е Върховен административен съд,

чието решение за прекратяване на пълномощията на кмета Тодорова заради конфликт на интереси не може да влезе в сила.