Областният оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ и Съветът за медицинско осигуряване към него, действащи на територията на област Враца, в изпълнение на Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването приема и публикува за сведение и изпълнение противоепидемични мерки.

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски обекти, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Кметовете на общини създават оперативни екипи, включващи представители на общинската администрация, РЗИ и РУ на МВР за връчване Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на собствениците на търговски обекти в срок до 19.00 ч. на 14.03.2020 г. и упражняват контрол по нейното изпълнение.

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановяват се всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни /посещения на кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други/.

Кметовете на общини запознават ръководствата на детските заведения, ръководствата на физически и юридически лица, извън системата на предучилищното и училищното образование, работещи с деца и ученици, ръководствата на всички културни, социални и спортни институции със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и упражняват контрол по изпълнението на заповедта.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата, филиалите на университетите и в други обучителни институции и организации.

Началникът на РУО – Враца, директорите на филиалите на МУ – София и ВТУ, ръководителите на обучителни институции и организации запознават ръководствата на съответните звена със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, създават организация за въвеждане на дистанционни форми на обучение при възможност и упражняват контрол по изпълнението на заповедта.

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност въвеждат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Директорът на РЗИ – Враца запознава ръководителите на лечебни заведения със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и упражнява контрол по изпълнението на заповедта.

Приетите от Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ – Враца противоепидемични мерки, в изпълнение на Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, се публикуват на официалните страници на Областна администрация – Враца, общините от област Враца, РЗИ – Враца, РУО – Враца, териториалните звена на изпълнителната власт, лечебните заведения, училищата, филиалите на университетите.