Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 8 гласа „за“ избра Емил Ангелов за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Враца.

Той има 23 години юридически стаж изцяло като съдия. През 2000 г. е назначен за младши съдия в Окръжен съд – Враца, а от 21.01.2002 г. и към настоящия момент е съдия в Районен съд – Враца. В периода от 16.11.2017 г. до 01.11.2022 г. съдия Ангелов е заместник на административния ръководител, а от 01.11.2022 г. изпълнява функциите на административен ръководител. Неговата кандидатурата е подкрепена от Общото събрание на съдиите от Районен съд – Враца