Към предложението се прилагат подробна автобиография, копия от дипломата за завършено висше образование по специалността „Право“ и от удостоверението за придобита юридическа правоспособност, както и медицинско удостоверение, че номинираният не страда от психическо заболяване, документ, че няма образувани досъдебни производства, справка за стажа, концепция за работата му като председател, която трябва да съдържа: лична мотивация; анализ и оценка на състоянието на съответния съд; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане.