До “Зов нюз” достигна информация за предстояща смяна на директора на Регионалния инспекторат по образование във Враца.

Според наши източници Павлин Петров, който беше директор на училището в с. Ракево, но заради нарушения подаде оставка, е единият от двамата кандидати, които може да сменят на отговорния пост досегашния директор Галина Евденова.

Скандално, но факт! Учител в селско училище-мисия невъзможна!

Павлин Петров

Как се обявява свободно работно място за учител след 16.00 часа в петък, с последен срок  неделя?

Скандалните обяви бяха пуснати на сайта на Регионалното управление по образованието във Враца. Те касаеха свободни работни места в училище „Васил Левски“ в село Ракево със странен срок за прием на документи на кандидати. Директор на училището по това време беше именно Павлин Петров.

Срокът бе посочен в обявата с начало 28.08.2020 г. и край 30.08.2020 г.

Проверка на „Зов нюз” установи, че обявата е публикувана след 16:00 ч. в петък – 28.08.2020 г.

Тоест, кандидатите за длъжността не могат да подадат документи, защото следващите два дни са почивни.

Невероятно, но факт! На 01.09.2020 г. на мястото вече имаше назначен човек.

Друга от обявите, която впечатлява бе с подобен срок, за мястото на учител в група за целодневна организация на учебния процес от 5-ти до 7-ми клас.

В нея бе указано, че документи за кандидатстване ще се приемат от 04.09.2020 г., до 07.09.2020 г….

Подготвилият обявата не е разбрал, че шести септември е неделя и национален празник, а седми септември също е почивен ден!?

А само няколко часа след публикацията ни, вече бившия директор побърза да нанесе корекции на вече изтеклите обяви и да пусне нови, въпреки че пред медията ни той обясни, че те не са подготвяни от него.

При втори разговор Петров твърдеше, че срокът им е удължен, но вече не са видими на сайта на Регионалното управление на образованието.

Въпреки твърденията на директора, още неизтекъл краят на работния ден, на сайта на Регионалното управление на образованието се появиха нови обяви за същите длъжности,

но със срок, който дава възможност на желаещите кандидати да представят документите си в рамките на работното време на училището.

Тогава “Зов нюз” потърси за коментар и началника на РУО – Враца – г-жа Галина Евденова, която каза, че директорите сами определят срока на обявите си, като понякога той може да е кратък, но само ако се търси учител по време на започнал учебен процес.

След публикациите на медията ни, обявите бяха преправяни многократно на сайта на местното РУО, което сезирахме за нарушенията и беше започната проверка.

Освен тези нарушения, Петров беше пропуснал да публикува и задължителната за директори на общински и държавни училища декларация за имущество и интереси, в съответствие с чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Междувременно Павлин Петров подаде оставка като директор на училището.

От Регионалното звено на МОН отговориха на “Зов нюз” за извършената по случая проверка:

“Уведомявам Ви за резултатите от извършена проверка във връзка със самосезиране на РУО – Враца по изнесени факти и обстоятелства в публикация на в-к „Зов нюз“, заведена с вх. No ПД-05-58 ! 09.09.2020 г., относно твърдения за нередности при обявяване и заемане на работни места в ОУ „Васил Левски“ с. Ракево, както и във връзка с подаване от директора на училището на декларация за имущество и интереси.

Проверката е извършена в периода 24-30.09.2020 г. по документи, изискани от изпълняващия към момента длъжността „Директор“ на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево и съхранявани в РУО – Враца в хартиен и/или електронен вариант.

За резултатите от проверката е изготвен констативен протокол No КМД-04-182 01.10.2020 г., който се съхранява в РУО – Враца.

При проверката са направени констатации по фактите и обстоятелствата в публикацията, както следва:

  1. Относно обявяване на свободен работни места в ОУ „Васил Левски“ с. Ракево

Считано от 21.09.2020 г., длъжността „Директор“ на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево се изпълнява от Маргарита Иванова Александрова, от същата е изискана информация относно визираните в публикацията обяви за работни места за „Психолог“ и „Учител в група за целодневна организация на учебния дең V – VII клас“, подадените документи от кандидати и технологията на извършване на избора на назначените лица.

Част от изнесените в публикацията факти не могат да имат обективно потвърждение или опровержение, тъй като са свързани с намерения и предприети действия от предишния директор, г-н Павлин Петров, без в училището да се съхраняват документи и/или информация относно тях. Г-н Павлин Петров е освободен от длъжността „Директор“ на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево, считано от 21.09.2020 г.,

Обявата за свободно работно място за „Психолог“, приложена към публикацията във в-к „Зов нюз“, към момента не е видима в сайта на РУО – Враца, тъй като е обновена на 08.09.2020 г.

Аналогично, обявата за работно място „Учител в група за целодневна организация на учебния ден V – VII клас е обновена на 17.09.2020 г. Не е налице техническа възможност за проверка на съдържанието на първоначалните обяви.

Същите не са представени на хартиен носител в РУО – Враца , с което е допуснато нарушение в изпълнение задълженията на директора по чл.31, ал. 1, т. 14 от Наредба No 15 | 22.01.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Доколкото приложените към публикацията на печатната медия са разпечатани от сайта на РУО – Враца, същите са приети като достоверни.

Посоченият срок за приемане на документи за кандидатстване за заемане на длъжността „Психолог“ – от 28.08.2020 г. до 30.08.2020 г./от петък до неделя/, с място на подаване на документите – в сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево е неприемлив, подаването практически е неприложимо и от създалата се ситуация се пораждат основателни съмнения относно намеренията за набиране на действителни кандидати, от които да се избере най-подходящият за заемане на длъжността.

Относно обявата за длъжността „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“ (V – VІІ клас) е приложен същият подход. Обявата е публикувана на 04.09.2020 г. /петък/ със срок за приемане на документите от 04.09.2020 г. до 07.09.2020 г. /почивен дең/ и място на подаване на документите в сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево.

Това, че са приемани документи и по електронен път, не променя констатациите относно проявената некоректност в изпълнение на задълженията на директора, тъй като в обявите тази възможност не е посочена.

Видно от гореизложеното, при обявяването на свободни работни места за длъжността „Психолог“ и „Учител в група за целодневна организация на учебния ден“ (V – VІІ клас) в периода 04-18.09.2020 г. са допуснати пропуски и неспазване на нормативно определени разпоредби.

Установено е и неспазване на изисквания във връзка с подаване на декларация за имущество и интереси, в съответствие с чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Към периода на извършването на проверката трудовите правоотношения с г-н Павлин Петров са прекратени.

В заключение Ви уверявам, че РУО – Враца полага целенасочени усилия за гарантиране спазването на нормативните разпоредби в образователните институции на територията на областта. Благодарим Ви, че като уважавана медия сте коректив за това и вярвам, че нашето партньорство да продължи и в бъдеще.”