Установено, че строежът се изпълнява без съставен протокол за откриване на строителна площадка и без заверена заповедна книга

Регионалната дирекция за национален строителен контрол -Софийска област, глоби участниците в ремонта на пътя Ребърково-Лютидол-Ботевград, съобщават от РДНСК.

Санкциите са след проверка на дирекцията за строителен контрол на 09.07.2021 г.

В участъка на територията на Софийска област от км 8+750 до км 33+040, е установено, че строежът се изпълнява без съставен протокол за откриване на строителна площадка и без заверена заповедна книга.

Издадена е заповед за спиране на строителните и монтажни работи на строежа до отстраняване на пропуските.

На имуществена санкция подлежат възложителят, изпълнителят и строителният надзор.

От РДНСК Софийска област са съставени актове за установяване на административно нарушение срещу строителя – ДЗЗД “МБ ЛОТ – 2 – 2019” (“Европейски пътища” АД и “Водно строителство – Благоевград” АД) и

срещу строителния надзор – ДЗЗД “МБ КОНСУЛТ” (“План Инвест Пловдив” ЕООД, “Контпас” ООД, “Ен Ар Консулт” ЕООД, “Строл – 1000” АД).

Предстои издаване на акт за установяване на административно нарушение срещувъзложителя, който е Агенция “Пътна инфраструктура”.

Предстои да бъдат издадени наказателни постановления на възложителя, строителя и строителния надзор с наложени имуществени санкции в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

След предприети действия от участниците в строителството в РДНСК Софийска област

е представена експертиза за извършените до момента строителни и монтажни работи, актове и протоколи и заверена заповедна книга.

На свой ред началникът на РДНСК Софийска област е издал заповед, с която от 26.07.2021г. е разрешено продължаване на строителните и монтажните работи поради отстраняване на установените нарушения.