Методът се използва при производство на кокс, дървени въглища, както и за получаване на течни горива.

В Община Враца е постъпило инвестиционно намерение с вх. № 2600-1862/ 15.07.2022 г. от „Клиър Сити Груп” ЕООД, ЕИК 207015754, със седалище и адрес на управление- гр. София, кв. „Драгалевци“, ул. „Акад. Петър Динеков” № 23, представлявано от управителя Захарина Георгиева Цветанова, за проектиране, изграждане и експлоатация на система за обработване и оползотворяне на неопасни отпадъци чрез безкислородна пиролизна преработка върху част от поземлен имот- частна общинска собственост- п.и. 12259.788.9 (застроен урегулиран поземлен имот- УПИ I,    кв. 788 по регулационния план на гр. Враца), находящ се в местност “Шумака”, землище на гр. Враца, с площ 101 915 кв. м., където е разположено и Регионалното депо за неопасни отпадъци, гр. Враца.

Инвестиционното намерение предвижда изграждане и експлоатация на система за обработване и оползотворяне на неопасни отпадъци чрез безкислородна пиролизна преработка. Твърди се, че всички крайни продукти могат да бъдат използвани в последствие и притежават своята икономическа стойност.

Същото е изпратено на управителя на „Екопроект“ ЕООД, гр. Враца, в качеството на управител на Регионалното депо за неопасни отпадъци – регион Враца, за представяне на становище.

За преценяване възможността за реализиране на намерението следва да се изпълнят съгласувателни процедури пред различни общински и държавни органи като провеждане на процедура по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и свикване на общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Враца“, по реда на чл. 25 и чл. 26 от Закона за управление на отпадъците и Вътрешните правила на сдружението, за което е необходимо да бъде представена подробна концепция на инвестиционното намерение, технология и икономически анализ при реализацията му.

Предвид горните мотиви, правилно и целесъобразно е преди започване на процедура по изготвяне на техническа документация за обекта и последващото учредяване на право на строеж, да се извършат необходимите проучвателни дейности, установяващи съответствието на инвестиционното намерение с националното и европейското законодателство в сферата на управление на отпадъците и други нормативни актове., пише в докладната, която ще разгледат общинските съветници от Враца на предстоящото заседание на 29.11.2022г.

Какво представлява безкислородната пиролиза:

Пиролизата е термохимичен процес на топлинно разлагане на биомаса или друга органична материя в условия на висока температура, обикновено в границите от около 500 докъм 800 °С и безкислородна среда. На практика това е основна химична реакция, която предшества процесите на горене и газификация. Крайният продукт от пиролизата е смес от твърди (пиролизен въглен), течни (биомасло) и газови (метан, водород, въглероден оксид и въглероден диоксид) съставки. Методът се използва при производство на кокс, дървени въглища, както и за получаване на течни горива от стари гуми и други материали.