По повод публикации в местни медии, отразили брифинг на кмета на Монтана Златко Живков, проведен на 09.06.2021 г., в редакцията на “Зов нюз” получихме документи, които

опровергават изложеното становище на брифинга в частта му относно заявеното от Живков, че препоръката на Петиционната комисия депото за битови отпадъци в гр. Монтана, с оператор Община Монтана, да се запръстява ежедневно – било практика за всички депа.

Сагата с депото е дългогодишна, а истината оказва се е различна.

Още при откриването му има сигнал за нарушаване на хигиенно-защитната зона спрямо отстоянието на депото от с. Николово.

Така, скоро след като е открито, депото функционира незаконно в продължение на две години,

поради отнемане на Комплексното разрешително от Върховния административен съд.

Жалбата е внесена от Петър Пенчев – член на Асоциацията на свободното слово “Анна Политковская”-носител на Международна награда за защита на човешките права “Златен гълъб” и зам.-председател на Национално движение “Екогласност”.

Това кара Златко Живков на 10.01.2009 г. да поиска от Министерството на здравеопазването да намали законовоопределената защитна здравна зона при условие на ежедневно запръстяване с дебелина 10 – 15 см. за намаляване на рисковете от пожари, миризми и преносители на зарази.

На 11.01.2010 г. съгласуването със здравните власти става факт, но при допълнителното условие към ежедневното запръстяване – да се изгради пояс от бързорастяща дървесна и храстовидна растителност около обекта,

което условие и до днес не е изпълнено.

Относно ежедневното запръстяване в издаденото актуализирано Комплексно разрешително е вписано Условие 9.4.2. “Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящето разрешително да запръстява дневния работен участък на депото.“, като в приложение се уточнява, че запръстяването трябва да бъде 0.20 метра, т.е. повече от заявеното искане от Златко Живков.

РИОСВ-Монтана обаче не забелязват това и до днес. Спорен е въпросът дали Инспекцията изпълнява задължението си да контролира спазването на Комплексното разрешително, както и да наложи законовите санкции на оператора Община Монтана.

Сигналите към РИОСВ-Монтана са неколкократни, подадени от Петър Пенчев и придружени с документални снимки, че никакво запръстяване не се прави.

Впечатлени от сигнала, на 26.02.2020 г. на депото пристигат седем евродепутати, водени от Председателя на Петиционната комисия към Европейския парламент и с очите си видждат, че има основание внесената Петиция.
Пред евродепутатите зам.-кметът Диман Георгиев нарича петиционера П. Пенчев лъжец.

Питаме  Златко Живков, неглижирани ли са препоръките на Европейския парламент и разпореждал ли се е за спазване на Закона относно този казус?