ЕНЕРГО-ПРО спира доставката на електроенергия на ВиК Видин. Въпреки че бе разпространо в медиите, че е постигнато споразумение между ЕНЕРГО-ПРО и “Български ВиК холдинг” ЕАД за Видин, на сайта на дружеството няма публикувана подобна информация.

Дълг от 515 хиляди лева към ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, голяма част от който е в просрочие от началото на предходния месец, налага преустановяване на снабдяването с електрическа енергия на обекти на ВиК Видин. Крайната мярка влиза в сила от 6 декември 2021 г. и се налага, за да бъде ограничено натрупването на допълнителни задължения, които биха довели до сериозни оперативни затруднения за търговското дружество от групата на ЕНЕРГО-ПРО. За критичната ситуация беше алармирано Министерството на регионалното развитие и благоустройството, принципал на ВиК Видин.

Натрупването на задължения във ВиК отрасъла се случва в трудна ситуация на пазара на електроенергия и ликвидна криза в сектор електроразпределение, резултат от ръста на цената на електроенергията на енергийната борса. ЕНЕРГО-ПРО няма възможност да кредитира просрочията, особено в големи размери. В тази връзка и с цел ограничаване на натрупване на допълнителен дълг и с оглед запазване стабилността на енергийната система се налага спиране на електрозахранването до погасяване на задълженията.

Енергийната компания взима предвид факта, че водоснабдяването също е услуга с висока обществена значимост и предприема преустановяване на захранването на неизрядните клиенти само в краен случай. Натрупването на големи задължения обаче поставят дружеството в затруднено положение за погасяване на текущи задължения.

ЕНЕРГО-ПРО работи в интерес както на клиентите, които заплащат задълженията си навреме, така и на всички участници във веригата по доставка, пренос и разпределение на електроенергия, което предполага навременното и качествено снабдяване с електрическа енергия и съответно безпроблемна работа на електроенергийната система. Задълженията на водоснабдителните дружества водят до увеличаване на финансовата тежест върху ЕНЕРГО-ПРО. Това косвено ощетява изрядните платци, като отнема финансов ресурс за инвестиции в мрежата и поставя енергийното дружество в ролята на кредитор на ВиК компаниите. Обявените мерки са израз на стремежа на ЕНЕРГО-ПРО да гарантира сигурността на енергийната система и да бъде защитен общественият интерес с равнопоставено третиране на всички клиенти.

На 3 декември бе публикувана информация, че е постигнато споразумение между ЕНЕРГО-ПРО и “Български ВиК холдинг” ЕАД заради предупреждението, че от 6 декември 2021 г. спират тока към “ВиК Видин” ЕООД. Причината е задължение от 515 000 лв. Това съобщиха от Управителния съвет на “Български ВиК холдинг” ЕАД.  От “Водоснабдяване и канализация-Видин” ЕООД са кандидатствали пред “Български ВиК холдинг” ЕАД за финансиране на търговски заем.

От ЕНЕРГО-ПРО обаче не са обявили подобна информация.