Даниела Хитова е новият експерт “Връзки с обществеността” на Окръжен съд – Враца. Новината съобщи самата тя на личната си страница във “Фейсбук”.

В конкурса за мястото кандидати бяха Албена  Миланова – Каменова,  Даниела Алентинова Хитова и  Венера  Върбанова.

 

В задълженията на новия експерт ще влизат:  Осъществяване на комуникационната политика на съдилищата. Разработване и осъществяване на медийната стратегия. Предоставяне на информация на медиите и обществеността за дейността на Окръжен съд – Враца, Районен съд – Бяла Слатина, Районен съд – Враца, Районен съд – Козлодуй, Районен съд – Мездра и Районен съд – Оряхово.

Разработване на програми за популяризиране работата на съдилищата и издигане авторитета на съдебната система в обществото, организира пресконференции, поддържа архив на медийните изяви, свързани със съда, подпомага административните ръководители при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване.