Общински съвет определи д-р Иво Ралчовски – председател на Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности за представител на Община Враца в Комисия за изработване на Областна аптечна карта за Област Враца.

Това се случи на извънредно заседание на ОбС-Враца, което се проведе вчера, 12 май, по повод постъпило писмо с от проф. Асена Сербезова – Министър на здравеопазването, с което е указано в срок до 31 май 2022 г. да се изпрати Решение на Общински съвет – Враца, относно определяне на представител на Община Враца в Комисията за изработване на Областна аптечна карта

Съгласно чл. 227б, ал. 2 и 3  от  Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни карти. За изработване на областната аптечна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва по един представител на всяка община в съответната област.

генерал агрохимикали