“Булгартрансгаз” ЕАД обяви откриването на две процедури във връзка с разширението на подземното газово хранилище “Чирен”. Според газовия оператор, проектът е от стратегическо значение за подобряване на енергийната сигурност и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ в страната и региона. Общата им стойност е над 300 млн. лева без ДДС.

От 2013 г. насам разширението на ПГХ „Чирен“ е със статут „проект от общ интерес“ и е част от всички списъци на проекти от общ интерес за Европейския съюз, изготвяни съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 г. Проектът има статут на приоритетен и в рамките на Инициативата “Три морета”.

Проектът е включен в Енергийната стратегия на Република България и е неразделна  част от инфраструктурата, допринасяща за концепцията за газов разпределителен център на територията на страната, заедно с проектите за модернизацията на инфраструктурата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, терминалът за втечнен газ край Александруполис и интерконекторите със Сърбия и Гърция.

В първата обществена поръчка за „Доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ – надземна част“ са включени дейностите по изграждането и въвеждането в експлоатация на нови надземни съоръжения – компресорна станция с прилежащите технологични съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция. По този начин ще се създаде техническа възможност за поетапно разширение на подземно газово хранилище „Чирен“, ще се осигури необходимото ново високонадеждно компресорно оборудване, осигуряващо възможност за достигане на заложените в технологичния проект параметри. Новите съоръжения ще осигурят и необходимото ново високонадеждно оборудване за рехабилитацията на съществуващи обекти от газопреносната мрежа и изграждането на нови такива. Ще се повиши експлоатационната безопасност и увеличаване капацитетните възможности на ПГХ „Чирен“.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 300 000 000.00 (триста милиона) лева без ДДС.

За част от дейностите по изпълнение на договора е предвидено разсрочено плащане за 24-месечен период, като съответния процент на оскъпяване във връзка с него е лимитиран до 3% за всеки 12-месечен период и следва да бъде офериран от участниците в процедурата.

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с работата на газотурбинните двигатели, предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, професионалната компетентност на експертния персонал, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши със собствени средства на ‚Булгартрансгаз“ ЕАД и с безвъзмездна финансова помощ след подписване на грантово споразумение по програма Механизъм за свързване на Европа.

 

Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 23:59 ч. на 20.04.2022 г.

Документацията за участие е публикувана в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/184887

 

Целта на втората обществената поръчка „Устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект – фаза технически проект на обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“ е да се осигури проектна готовност за изграждане на обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“.

Изграждането на газопровода до подземното газово хранилище „Чирен“ е пряко свързано с възможностите за разширение на капацитета за съхранение на самото хранилище, като ще се повишат безопасността на експлоатация и сигурността на пренос на природен газ до и от „Чирен“. Ще се увеличат капацитетните възможности на хранилището от търговска гледна точка, което ще допринесе за по-голяма сигурност и маневреност по отношение на търговия с природен газ и процесите на добив и нагнетяване и за интегриране на подземното хранилище в газопреносна система в България и в региона. В допълнение ще се осигури възможност за газификация на прилежащи райони, което ще позволи замяна на използваните към момента твърди горива и по този начин ще се намалят вредните емисии.

Предметът на поръчката включва изпълнението на всички дейности по устройствено планиране и инвестиционно проектиране (изработване на технически проект) с цел получаване на разрешение за строеж.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 820 000,00 (осемстотин и двадесет хиляди) лева без ДДС.

Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани със сроковете за изпълнение,  предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и предложените ценови параметри.

Финансирането на дейностите ще се извърши от “Булгартрансгаз” ЕАД със собствени средства.