Показателите на област Враца в сферата на основното и средното образование остават сравнително добри, но ре- зултатите – относително ниски. Враца е сред областите с най-висок нетен коефициент на записване на населението в V–VIII клас и през 2020 г. – 91,8% (при 86,5% в страната). Броят на преподавателите също е по-голям от средния за страната – 93 на 1000 ученици (при средно 87 на 1000 уче- ници). Дяловете на второгодниците и на напусналите основното и средното образование са по-ниски от средните – съответно 0,41% (при 0,55% в страната) и 2,3% (при 2,5% в страната).

Резултатите на учениците от област Враца са сравнително слаби и през 2021 г. Средният успех на националното външно оценяване по математика след VII клас е 30,3 т. (при 37,9 т. в страната). Средният успех на матурите по българ- ски език и литература пък намалява спрямо предходната година и достига „Добър“ 3,99 (при „Добър“ 4,21). Слабите оценки се увеличават до 10% (при 7% в страната).

Враца не е сред лидерите в сферата на висшето образова- ние, въпреки че има два филиала на висши учебни заве- дения. Броят на студентите в областта е 7 на 1000 души от населението при 32 на 1000 души в страната, сочи анализът на ИПИ.

Снимката е илюстративна.