Болничните сдружения настояват държавата да оттегли незабавно незаконосъобразните текстове от Проекта на Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор 2020-2022 г., касаещи най-вече разходите на лечебните заведения за персонал.

Това става ясно от становище, изпратено от всички болнични сдружения до премиера Кирил Петков, финансовия министър Асен Василев, здравния министър Асена Сербезова, Надзорния съвет на НЗОК, управителя на НЗОК проф. Петко Салчев, председателя на БЛС д-р Иван Маджаров и председателя на съвета на ректорите проф. Анастас Герджиков.

Асоциация на университетските болници в България, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение, Сдружение на общинските болници в България, Българска болнична асоциация и Национално сдружение на частните болници алармират, че в предоставения за обсъждане Проект на анекс към НРД 2020-2022 има текстове, които противоречат на действащото българско законодателство и не следва да фигурират в разглеждания документ.

В същото време сдруженията заявяват, че са готови за диалог и ще подкрепят всяко решение за модерно европейско здравеопазване.

Предвидените в Проекта клаузи относно разходите на лечебните заведения за персонал, техният дял от приходите от НЗОК, съотношението между минималното и максималното брутно трудово възнаграждение на медицинските специалисти, „началните основни месечни заплати“ за категориите персонал излизат извън предметния обхват на националния рамков договор, посочен изчерпателно в чл. 55 от Закона за здравното осигуряване.

„С предлаганите текстове е нарушен принципът на сключване на трудовия договор и определяне на неговото съдържание съгласно разпоредбите на чл. 66 ал. 1 от Кодекса на труда и принципа на свободното договаряне на други условия на трудовия договор, за които не може да има задължителни правила в други нормативни актове“, посочват болничните асоциации до институциите.

В становището пише още, че текстовете в Проекта, ограничаващи правото на възмезден труд на медицинските специалисти, заемащи едновременно две ръководни длъжности в две различни структури – болнична и академична, противоречат на императивните правни норми.

Ограничава се правото на възмезден труд, което е основно човешко право, гарантирано от Конституцията на Република България, от конвенциите на Международната организация на труда и от много други документи, ратифицирани от нашата страна, включително – Всеобща декларация за правата на човека, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Европейската социална харта и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Болниците алармират, че е незаконосъобразно да се поставя БЛС в хипотеза да договаря заплати, които се изплащат от трети лица – самите работодатели. Законодателят не е делегирал такива права на страните по НРД. Болничните сдружения категорично заявяват, че подкрепят принципното увеличение на заплатите в сектор здравеопазване.

„Такова е необходимо по много причини, сред които справяне с кадровата криза и адекватна реакция на ускоряващата се инфлация, която по официални данни е 10% на годишна база през февруари, а за цялата 2022 г. се очаква да е около 13%.

Българските медици заслужават да получават достойно възнаграждение за труда си, което сме заявявали многократно и в този смисъл сме готови да подкрепим Правителството, в желанието му, което отдавна е и наша цел“, казват от болниците.

Според лечебните заведения без драстично увеличение на средствата за здравеопазване като дял от БВП, близки до нивата в ЕС, не могат да се осигурят такива възнаграждения, каквито се предлагат.

За пореден път има риск болниците да бъдат оставени без достатъчен ресурс, но със задължение да пренасочат по-голямата част от приходите си към фонд работна заплата. Това крие огромни рискове за пациентите поради невъзможност за покриване на разходи, свързани с консумативи, лекарства и т.н.