Окръжен съд – Монтана осъди Прокуратурата на Р България да заплати на Е. Ц. 30 000 лева обезщетение за неимуществени вреди и 6 255 лева за имуществени вреди,

претърпени заради незаконно повдигнати срещу него обвинения в престъпления, извършени като кмет на община Б. На 16 май  2014 г. срещу Е. Ц. е било повдигнато обвинение, че като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение,  през периода 2 януари 2008 г.- 1 октомври 2010 г., превишил властта и правата си и причинил значителни вреди за община Б. в размер на 31 643,83 лева.

През октомври 2016 г. Е. Ц. е оправдан по  повдигнатите му обвинения и присъдата е потвърдена от ВКС с окончателно решение от 22 август 2017 г.

В искова молба до ОС – Монтана Е. Ц. твърди, че повдигнатото му обвинение за престъпления, извършени като кмет на Б., е било незаконно и претендира за обезщетение от 50 000 лева за неимуществени вреди и  6255 лева за имуществени вреди заедно със законните лихви, както и обезщетение за забавено изпълнение върху горните суми. Прокуратурата на Р България оспорва както изложените в иска основания така и размера на обезщетенията. 

След като се запозна с всички доказателства по делото и изслуша свидетелите, съдът прие, че  произнесената окончателна оправдателна присъда на Е. Ц.  е основание за ангажиране отговорността на Държавата за вреди, причинени на граждани от прокуратурата при обвинение в извършване на престъпление.

„Несъмнено обвинението за тежко умишлено престъпление, свързано с длъжността на Е.Ц. като кмет на община Б. е оказало негативно влияние върху психическото му състояние, той е живял в страх и несигурност.

С информации за обвинението срещу него в медиите той е бил публично дискредитиран, засегнато е доброто му име и авторитет, претърпял е негативни изживявания в личен и в обществен план.

Незаконното обвинение е подкопало и доверието на обществеността към него като кмет, избиран три мандата, и е попречило на кариерното му развитие“, обяви съдът.

Затова като взе предвид  всички документи и обстоятелства по делото съдът осъди Прокуратурата на Р България  да заплати на Е. Ц.  30 000 лева обезщетение за неимуществени вреди и 6255 лева за имуществени вреди от незаконно обвинение за извършено престъпление заедно с лихвите от датата на исковата молба.

Прокуратурата трябва да плати и 11037.62 лева обезщетение за забавено изпълнение на горните суми. Съдът отхвърли предявения иск за заплащане обезщетение за неимуществени вреди над уважения до предявения размер от 50 000 лева като неоснователен.