Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрирана безработица на територията на трите области – Видин, Враца и Монтана през януари, когато поради сезонните особености традиционно се отбелязва и най-високата месечна безработица, е 12.4% при 7.0% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение от 0.7 пр. пункта в стойността на показателя, а на годишна база има спад с 0.3 пр. пункта.

В края на януари регистрираните безработни в бюрата по труда от трите области са били 21 354,
което е с 1 192 лица повече от декември.

На годишна база има намаление с 604 лица. Въпреки наложеното затваряне поради втората вълна на Ковид кризата, през месец януари не се наблюдава съществен ръст на дневния ход на новорегистрираните безработни. За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 3 018 безработни лица, като броят им, въпреки кризата, е само с 11 повече от броя на
новорегистрианите през януари 2020 г. Освен тях, други 55 души от групите на търсещите работа
заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40” и „80/20”
(проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по ОПРЧР),
продължават да работят за запазване на заетостта, като през месец януари са изплатени
компенсации за 4 216 заети лица от региона по тези мерки.

Мярката „Запази ме”, финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за
компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица
икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури през месеца
средства на 1 560 заети лица от региона.

През януари броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 963, което е с 9 % повече
в сравнение с последния месец на изминалата година. Десет търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. 85 % от започналите работа са устроени в реалната икономика със съдействието на ДБТ, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 20.6%, следвани от търговията – с 17,8%, държавното управление – 13.4%, строителството – 7.2%, и др.

328 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през
януари – 7 по програми и мерки за заетост и 321 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” (ОПРЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОПРЧР, която стартира през месец юли
като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 1 040 лица, като само през януари са сключени
трудови договори с нови 270 безработни.