Заместник областният управител Милчо Стефанов председателства провелото се днес заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. На него бяха отчетени резултатите от реализирания Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година и бяха представени предстоящите дейности и предизвикателства пред държавния план-прием и допълнителния държавен план-прием за учебната2023/2024 година, както и определяне на ангажиментите на всички заинтересовани страни при разработването му.

Началникът на РУО – Враца Лорета Колева информира членовете на ПКЗ, че ДПП 2022/2023 година след завършено основно образование е реализиран успешно, от планираните 62 броя паралелки са реализирани 60, като от тях 14 профилирани, 48 професионални  и 5 с дуална форма на обучение. 94 % от седмокласниците са продължили образованието си в област Враца. Остава голям и броят на зрелостниците които продължават образованието си във ВУЗ.

По отношение да ДПП за учебната 2023/2024 година се наблюдава крехка тенденция към увеличаване на броя на учениците, завършващи VІІ клас – от 1467 през миналата година на 1504 ученици. Запазват се основните принципи на планиране на  приема след седми клас, като той ще е съобразен както със стратегическите и плановите документи на общините в областта, състоянието на училищната мрежа и тенденциите относно броя на учениците завършващи основно образование по населени места и общини. Същият ще отчете и  становищата и заявките на работодателите и работодателските организации, отразяващи потребностите на пазара на труда. Стремежът е да има балансирано съотношение между образователните и професионалните паралелки. Преструктуриране на приема в посока на STEM профили и ИТ професии.