Общо 20 текстове, гласувани от Общинските съвети в 10-те общини на област Враца са били извън закона.

Това сочат фактите за 2018 година. Срещу решенията на местните парламенти са заведени общо 54 дела в Административния съд.

В цялост са оспорени цели 2 наредби в Мездра.

Едната е за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, а другата е за разполагане на преместваемите обекти. В останалите дела, касаещи останалите общини предмет на съдебно оспорване са само отделни текстове.  Магистратите са търсили нередности в придобиването, стопанисването, управлението и разпореждането с общинско имущество. Прегледани са текстовете за обществения ред и опазването на общинските имоти, както и за упражняване правата на общината в общинските дружества. Сред оспорваните са били и реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища и др.

С решения по същество на спора са приключили 20 дела

като съдът е установил, че оспорените текстове от наредбите действително са в противоречие с нормативен акт от по-висока степен и ги е отменил като незаконосъобразни. Шестнадесет от постановените решения са влезли в сила.

С определения без разглеждане са оставени 21 протеста

и производствата по тези дела са прекратени. В тези случаи общинските съвети се усетили и се възползвали от правомощието, което им дава законът да преразгледат решенията си. Упражнили правото си на отзив от оспорените текстове и ги привели в съответствие със законовите разпоредби.

Три от постановените от АдмС – Враца съдебни актове т.е. две решения и едно определение са оспорени пред Върховен административен съд. По едно от тях върховните магистрати вече са се произнесли и постановеното от АдмС – Враца е оставено в сила.

Предстои Административен съд – Враца да се произнесе с решения по пет дела, а шест са насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание на 29 януари 2019 г.