Според данни на националната статистика за 2019г. децата, които се отглеждат и възпитават в детски ясли в България са  32 000.

 За тях обаче се грижи медицински персонал от малко над 3 600 души, като повечето са медицински сестри.

За недостиг на медицински персонал за яслите и детските градини се говори отдавна.  В пенсионна възраст пък са повечето от заетите медицински сестри в сектора.

Средната им възраст е 58 години, показват данните на съсловната им организация.

Към настоящия момент детските градини и яслите остават затворени заради COVID-кризата. Поне седмица развитието на ситуацията се наблюдава от МОН и здравните власти, за да се вземе решение за отварянето им.

Междувременно министерство на образованието пусна анкета, в която пита родители кога биха пуснали децата си на детска градина.

Към 31 декември 2019 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 33 764 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната нараства с 538, или с 1.6%.

В градовете детските ясли са 718 с 31 409 места, а в селата – 117 с 2 355 места.

Осигуреността с места в детските ясли към 31 декември 2019 г. общо за страната е 17.9%, като най-висока е тя в областите Габрово (26.3%), Благоевград (23.4%) и Враца (22.6%).

През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 30 241 деца. В края на годината в детските ясли се отглеждат и възпитават 32 185 деца, от които момчетата са 16 677, а момичетата – 15 508.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2019 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 80.9%, а най-малък – на децата на възраст до 1 година – 0.02%.

В края на 2019 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 17.1%. Най-високи са стойностите на показателя за областите Габрово (24.3%), Плевен (22.2%) и София (столица) (22.0%).

Към 31 декември 2019 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 7 722 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по „Здравни грижи” са 3 658, като 93.2% от тях са медицински сестри.