Задължително става предоставянето на пчелен мед в рамките на училищните схеми. Това става ясно от проекта за промени в Наредбата за прилагане на схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, чието обществено обсъждане ще продължи до 1 юни. С изменението и допълнението на наредбата е предвидено и предоставяне на продукти, произведени по биологичен начин. По този начин ще се повиши ефикасността на схемите и ще се допринесе за изпълнение на целите, поставени в Национален план за действие за развитие на биологичното производство.

Една от промените предвижда премахване на процедурата за избор на доставчик от страна на учебните заведения. Предвидено е заявителите да подават заявление за одобрение в Държавен фонд „Земеделие“, в което посочват учебните заведения, за които кандидатстват за доставка на продукти. Към заявлението ще се прилагат декларации, подписани от страна на директора на всяко учебно заведение, с която се удостоверява волеизявлението за участието на учебното заведение в съответната училищна схема. По този начин ще се намали административната тежест за ръководството на учебните заведения при участие в схемите от една страна, а от друга – ще се предотврати ситуация, в която се установи, че след подаване на заявление за одобрение в ДФЗ, избраният от учебното заведение заявител не отговаря на задължителните критерии за допустимост по схемите.

Освен това ще се съкратят сроковете за одобрение на заявителите, което ще позволи навременно стартирането на доставките към учебните заведения. Учебните заведения ще продължат да имат възможността да участват в схемата и самостоятелно, както и чрез общините, на чиято територия се намират, като в тези случаи остава валидно изискването за избор на доставчик по реда на Закона за обществените поръчки.

По европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 са изплатени общо 9 158 446 лв. От тях 7 644 025 лв. са за реализирани доставки на пресни плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти в училищата. Останалите средства, в размер на 1 514 422 лв., са за възстановяване на ДДС на одобрени фирми – изпълнители.

До момента и по двете схеми изпълнението е близо 70% и до края на учебната година остават да бъдат извършени оставащите 30% от одобрените доставки. Двете училищни схеми не са разработени за изхранване на децата в учебните завадения. Те имат за цел да възпитат трайни навици в децата да консумират пресни български плодове и зеленчуци и качествени млечни продукти, родно производство.

Източник: www.agrozona.bg