Приеха решение за провеждане на конкурси за управители на трите общински лечебни заведения КОЦ-Враца ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“ ЕООД и „Център за психично здраве – Враца” ЕООД.

Това стана по време на днешното редовно заседание на Общински съвет-Враца.

Решенията бяха приети с 35 гласа „ЗА“, без „Против“ и без „Въздържали се“.

Договорите на управителите на трите лечебни заведения изтичат затова бе открита процедура за провеждане на конкурс.

Припомняме, че след проведени конкурси през 2016г. Общински съвет – Враца утвърди за управители съответно на КОЦ-Враца д-р Григор Томов, на “СБАЛПФЗСЗ”д-р Костадин Шахов и на „Центъра за психично здраве“ д-р Надя Иванова.

В последствие и тримата управители не се явиха на конкурс след изтичане на мандата на длъжността им, а Общинският съвет удължи сроковете на договорите и на тримата на заседание, проведено на 18.12.2018 с още три години, считано от 19.02.2019 г.

Минимални изисквания към кандидатите:

  • да са пълнолетни дееспособни физически лица, за които не важат забраните по чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества;
  • да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт /кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, да имат придобита специалност/;
  • да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист;
  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
  • да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и материално-отчетническа длъжност;
  • да притежават управленски опит минимум 3 години;
  • да имат добра репутация и почтеност, съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия, които се предполагат до установяване на противното.

* Кандидатите трябва да отговорят едновременно на всички посочени минимални изисквания