Президентът наложи вето на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, съобщиха от президентството. Държавният глава е изразил несъгласие с данъка върху моторните превозни средства, чиято уредба няма да стимулира замяната на по-старите автомобили с по-нови, нито ще доведе до постигане на търсения екологичен ефект. Състоянието на превозните средства в една държава е проекция на стандарта на живот и показател за съществуващите социални разслоения в нея. Приетите правила ще стоварят данъчната тежест върху гражданите с ниски и средни доходи, както и върху малкия и средния бизнес. Не се отчита нито колко често се ползват превозните средства, нито наличието на катализатори, нито вида на горивото. Няма и гаранции, че събраните средства от този данък ще се разходват за екологични цели. Румен Радев заявява категорично и друго –  отлагането на реформата за таксата върху битовите отпадъци е направено без никакви мотиви. Според държавния глава не е справедливо сроковете за гражданите и бизнеса винаги да са задължителни, независимо от тяхната готовност, а сроковете за държавата немотивирано да могат да се отлагат. Това е особено неприемливо, когато се удължава прилагането на конституционно нетърпима уредба – таксата за битови отпадъци да продължава да е според данъчната оценка на имота, а не според количеството отпадъци. Вето има и срещу въвеждането на по-високи данъчни ставкиза имоти в населени места от Списъка на курортите в  България, в зависимост от използването на имота. Президентът се позовава на последователната практика на Конституционния съд за определяне размера на имуществените данъци. Атакувани са и промените в Закона за митницитевнесени и приети след първо четене, които са извън обхвата на ЗИД ЗКПО. С тях преобразуването на митниците в териториални дирекции се представя като закриване, което води до прекратяване правоотношенията на служителите. Конституционно неприемливо е и предвиденото прекратяване без предизвестие по преценка на директора на Агенция „Митници“, на правоотношенията с висши държавни служители. Така се ликвидира стабилитетът, който е основен принцип на държавната служба и уволнените се лишават от съдебна защита. Според мотивите, с които Румен Радевд връща в Народното събрание за ново разглеждане разпоредбите от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се казва още, че с тези, които вече бяха гласувани на 7 ноември се препятства осъществяването на конституционно признати граждански  права и вменени задължения. „Без тяхното осъществяване обменът на жизнено важни блага както за обществото, така и за отделната личност, би бил невъзможен. Тези взаимоотношения засягат принципи на конституционния ред, установени в полза на отделния човек, но и в интерес на обществото. Тяхното нарушаване предизвиква основателна тревога.”, твърди Президентът.