interreg проект

Проектът: “Координирани и ефективни реакции на органите в извънредни ситуации в района на Долж-Враца” (DJ-VR: R.A.E.S) с код на 15.3.1.040, е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие в рамките на програма INTERREG V-A Румъния-България

На 29.11.2023 г. във Враца се проведе Конференция за отчитане на резултатите от изпълнението на проекта, в която взеха участие представители на трите партньорски организации –Териториално административно звено – Окръг
(Румъния) /водещ партньор/, Инспекторат за извънредни ситуации “Олтения” в Долж /партньор 2/ и Община Враца /партньор 3/. Проектът стартира през 2017 г. с бюджетът в размер 5,935,643.42 евро. Срокът за изпълнение е 72 месеца и е в процес на удължаване с още 4 месеца, за да могат партньорите от Румъния да завършат строителството и придобият
предвиденото оборудване. Българската страна е изпълнила заложените дейности.
Чрез реализацията на проекта е създадено Звено за интервенции в извънредни ситуации в трансграничния регион – Крайова УЕСИ, с доставено оборудване и изградена нова сграда в близост до летището в Крайова. Оборудван е и трансграничен пункт за подобряване на капацитета за смекчаване на въздействието на органите в извънредни ситуации и бедствия
във Враца. Закупеното по проекта оборудване за аварийно-интервенционно обслужване на звеното при извънредни ситуации в трансграничния район, от Община Враца, като партньор е предоставено за безвъзмездно ползване на ПБЗН – Враца и
ЦСМП-Враца.
В широкомащабна кампания е проведено обучение на над 8000 деца по първа – до лекарска помощ, създаден е и филм по темата. В рамките на кампанията са организирани и съвместени семинари за заинтересованите институции в
България и Румъния. Съвместна симулация (упражнение/тренировка) на аварийна ситуация и съвместни
действия на трансграничния пункт за подобряване на капацитета на властите за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца бе проведена от 27-29 ноември тази година. Симулацията протече при засилен интерес от
представители на трите партньорски организации както и РДПБЗН-Враца, ЦСМП-Враца, доброволци, БЧК, Областна администрация, общини от област Враца.
На 11-13.12.2023 г предстои да се проведе Съвместна симулация на аварийна ситуация и съвместни действия на трансграничния пункт за подобряване на капацитета на властите за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия в Крайова, Румъния.

Съдържанието на материала не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието носят единствено нейните автори.