Лицата подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод на получаване на пенсия, във връзка с експертно решение на ТЕЛК, е необходимо да подготвят и подадат документите си за предстоящо преосвидетелстване, най-малко 3 месеца преди изтичане срока на последното експертно решение, уведомява РЗИ-Враца.

Необходими документи:

Направление за ТЕЛК въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ от личния/лекуващия лекар (най-малко три месеца преди изтичане срока на експертното решение);

Заявление – декларация – попълва се от служител в Регионална картотека на медицинските експертизи /РКМЕ/, или се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор или с КЕП/квалифициран електронен подпис/;

Kопия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение. Подадени лично, чрез законен/упълномощен представител или чрез лицензиран пощенски оператор (не по-късно от три месеца преди изтичане срока на експертното решение).

Документите за ТЕЛК се подават в РКМЕ лично от лицето или от упълномощен от него представител и представяне на документ за самоличност – лична карта.