На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.44, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца и при мотиви, изложени в предложението

РЕШИ:

Одобрява изменения по бюджета на Община Враца за 2021 г.

Това стана по време на днешната редовна сесия на местния парламент.

Решението бе прието с 27 гласа „За“,  6 „Против“ и 2 „Въздържал се“.

По-голяма част от удобрените средства ще отидат за малките общини във Враца.

Измененията се извършват в изпълнение на Постановление № 326 на Министерския съвет от 12.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за 2021 г., писмо на Министерство на финансите ФО-77 от 20.10.2021 г., и указание на Министъра на финансите № 91-00-588 от 27.10.2021 г.,

във връзка с увеличените бюджетните взаимоотношения на Община Враца с Централния бюджет в увеличение по § 31-18 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ“ със средства в размер на 1 077 804 лв., утвърждава мерки за изплащане на действително извършени разходи във връзка с COVID-19 и одобрява разпределение на средствата за изпълнение на утвърдените мерки:

1.1. Утвърждава мярката „Изпълнение на мерки, във връзка с COVID-19 по осигуряване на контролните дейности на Звено „Инспекторат“ за спазване на въведените мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 чрез закупуване на два броя автомобили“.

За изпълнение на мярката одобрява 80 000 лв. Одобрява включването в Програмата за капиталови разходи за 2021 г. на обект „Закупуване на два броя автомобили за осигуряване на контролните дейности на Звено „Инспекторат“ по ПМС 326 от 2021 г.“ със стойност 80 000 лв. и източник на финансиране Целеви средства от ЦБ.

1.2. Утвърждава мярката „Изпълнение на мерки, във връзка с COVID -19 по осигуряване на достъп до здравни услуги, навременна реакция за нуждаещи се от спешна медицинска помощ и изпълнение на мерки за превенция за ограничаване разпространението на COVID–19 в селата на общината чрез извършване на текущи ремонти на участъци от общинските пътища и подобряване на експлоатационното им състояние.“

За изпълнение на мярката одобрява 836 133 лв.

1.3. За изпълнение на мерки във връзка COVID-19 за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии одобрява до 161 671 лв., като предоставянето на средства за реализиране на мерки за профилактика и превенция на COVID-19 в полза на лица – небюджетни организации

се извършва съгласно Постановление № 326 на Министерския съвет от 12.10.2021 г. и указание на Министъра на финансите № 91-00-588 от 27.10.2021 г.

2. Одобрява увеличение с 65 376 лв. на приходната част на бюджета в местни дейности по § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“, в т.ч.: в намаление с 65 376 лв. на плановите показатели по § 37-01 „Внесен ДДС (-)“ с размера на начисления и възстановен от НАП данък добавена стойност за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Челопек“ през 2021 г.

3. Одобрява увеличение с 65 376 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Челопек“ по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ с източник на финансиране постъпления от други собствени средства, осигурени от промените по т.2.

4. Одобрява увеличение с 1 100 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за обект „Създаване на уебсайт osnv-vratsa.com“ за дейностите на Общинския съвет по наркотичните вещества по § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи“ в делегирана от държавата дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ с източник на финансиране от преходен остатък.

5. За осигуряване на увеличението по т.4, одобрява намаление с 1 100 лв. на разходите по § 10-00 „Издръжка“ в делегирана от държавата дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ с източник на финансиране от преходен остатък.

6. Одобрява промяна в наименованието на обект „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нов мост към кв. Бистрец“,

било: „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нов мост към кв. Бистрец“, става: „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нов мост към кв. Бистрец и упражняване на авторски надзор по време на строителството“.

7. Одобрява увеличение с 10 000 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за обект „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нов мост към кв. Бистрец

и упражняване на авторски надзор по време на строителството“ по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с източник на финансиране от преходен остатък.

8. За осигуряване на увеличението по т.7, одобрява намаление с 10 000 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за обект „Инвестиционни проекти-мост кв. Бистрец“

по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с източник на финансиране от преходен остатък.

9. Одобрява промяна в наименованието на обект „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на парк в ж. к .„Сениче“,

било: „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на парк в ж. к. „Сениче“, става: „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на парк в ж. к. „Сениче“ и упражняване на авторски надзор по време на строителството“, без промяна в стойността и източника на финансиране.

10. Одобрява промяна в наименованието на обект „Основен ремонт на път до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика“,

било: „Основен ремонт на път до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика“, става: „Основен ремонт на път до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика“ в т.ч.: упражняване на строителен надзор за обект: „Основен ремонт на път до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика“ на стойност 8 436 лв.“, без промяна в стойността и източника на финансиране.

11. Одобрява увеличение с 567 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за обект „Закупуване на компютри Общинска администрация“ по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в местна дейност „Общинска администрация“ с източник на финансиране от постъпления от други собствени средства.

12. За осигуряване на увеличението по т.11, одобрява намаление с 567 лв. на разходите по § 10-00 „Издръжка“ в местна дейност „Общинска администрация“ с източник на финансиране от постъпления от други собствени средства.

13. Одобрява увеличение със 730 лв. на разходите по § 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции“ в дофинансирана държавна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“,

от които 250 лв. за заплащане на държавни такси за съгласуване на проект „Укрепване и корекция на р. Лиляшка – с. Лиляче, за подобряване проводимостта при средни и високи води“ гр. Враца и за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект от „Басейнова Дирекция – Плевен, 80 лв. за съгласуване на проекта за Временна организация на движението в КАТ и 400 лв. за Държавна приемателна комисия.

14. За осигуряване на увеличението по т.13, одобрява намаление със 730 лв. на разходите по § 10-00 „Издръжка“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“.

15. Одобрява увеличение с 2 915 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за „Закупуване на Моторен снегорин Husqvarna ST 224 за изпълнение на дейности от местно значение в село Горно Пещене“

по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с източник на финансиране от преходен остатък.

16. За осигуряване на увеличението по т.15, одобрява намаление с 2 915 лв. на разходите по § 10-00 „Издръжка“ в местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с източник на финансиране от преходен остатък от средства за зимно поддържане и снегопочистване в село Горно Пещене.

17. Одобрява увеличение със 7 500 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за обект „Отводняване на ул. „Никола Петков“ в с. Челопек“

по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с източник на финансиране от преходен остатък (преходен остатък от средства за благоустрояване за кметство Челопек) по бюджета на кметство Челопек.

18. За осигуряване на увеличението по т.17, одобрява намаление със 7 500 лв. на разходите по § 10-00 „Издръжка“ в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с източник на финансиране от постъпления от други собствени средства (преходен остатък от средства за благоустрояване) по бюджета на кметство Челопек.

19. Одобрява увеличение с 2 400 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за обект „Изграждане на ограда на гробищния парк в с. Бели Извор“

по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 745 „Обредни домове и зали“ с източник на финансиране от постъпления от други собствени средства по бюджета на кметство Бели Извор.

20. За осигуряване на увеличението по т.19, одобрява намаление с 2 400 лв. на разходите по § 10-00 „Издръжка“, от които.: намаление с 400 лв. на разходите в местна дейност 122 „Общинска администрация“ и намаление с 2 000 лв. на разходите в местна дейност 604 „Осветление на улици и площади“ с източник на финансиране от постъпления от други собствени средства по бюджета на кметство Бели Извор.

21. Одобрява увеличение с 36 000 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за обект „Закупуване на модулни контейнери за ОП „БКС“ по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 622 „Озеленяване“ с източник на финансиране от постъпления от други собствени средства по бюджета на ОП „БКС“.

22. За осигуряване на увеличението по т.21, одобрява намаление с 36 000 лв. на разходите по бюджета на ОП „БКС“, в т. ч.: намаление с 20 000 лв. на разходите по § 10-00 „Издръжка“ в местна дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ и намаление с 16 000 лв. на разходите по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ в местна дейност 622 „Озеленяване“.

23. Одобрява увеличение с 20 000 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за обект „Закупуване на 2 броя офис и 1 брой складов контейнери за ОП „Обредни дейности“ по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 745 „Обредни домове и зали“ с източник на финансиране от преходен остатък по бюджета на ОП „Обредни дейности“.

24. За осигуряване на увеличението по т.23, одобрява намаление с 20 000 лв. на разходите за обект „Текущ ремонт скатен покрив административна сграда стар гробищен парк“ по § 10-00 „Издръжка“ в местна дейност 745 „Обредни домове и зали“ с източник на финансиране от преходен остатък.

25. Одобрява увеличение с 4 700 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за „Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Частично изместване на съществуващо електропроводно отклонение 20 kV за ТП „Хъшовете“ от ВЕ „Вола“ 20 kV минаващ през имот с идентификатор № 12259.796.1 по КК, м. „Пискавец“, землище на град Враца, община Враца“

(техническа инфраструктура, съгласно § 5, т. 31 от Закона за устройство на територията) със стойност 2 400 лв. по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ с източник на финансиране от преходен остатък и за „Изграждане на ел. табло в п.и. 12259.1020.321, ЦГЧ, град Враца“ (техническата инфраструктура, съгласно § 5, т. 32 от Закона за устройство на територията) със стойност 2 300 лв. по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ с източник на финансиране от преходен остатък.

26. За осигуряване на увеличението по т.25, одобрява намаление с 4 700 лв. на разходите за обект „Текущ ремонт на стари улични стълбове (970 бр.)“ по § 10-00 „Издръжка“ в местна дейност 604 „Осветление на улици и площади“ с източник на финансиране от преходен остатък.

27. Одобрява увеличение с 12 480 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за обект „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект:

„Благоустрояване на дворно пространство на ДГ „Брезичка“ по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 311 „Детски градини“ с източник на финансиране постъпления от други собствени средства, във връзка с кандидатстване по Проект „Красива България“.

28. За осигуряване на увеличението по т.27, одобрява намаление с 12 480 лв. на разходите по § 10-00 „Издръжка в местна дейност 128 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“.

29. Одобрява увеличение със 7 230 лв. на операциите с нефинансови активи (разходна позиция) за обект „Направа окачваща конструкция за новогодишна и други украси на ул. „Търговска“ – град Враца“ по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ в местна дейност 759 „Други дейности по културата“ с източник на финансиране постъпления от други собствени средства.

30. За осигуряване на увеличението по т.29, одобрява намаление със 7 230 лв. на разходите по § 10-00 „Издръжка“ в местна дейност 759 „Други дейности по културата“, съгласно Програмата за културните изяви на Община Враца през 2021 г.

31. Възлага на Кмета на Община Враца да отрази промените по бюджета на Община Враца за 2021 година, включително по Програмата за капиталови разходи за 2021 година, съгласно Приложения № 4, № 4.1 и № 4.2.

Промените да се отразят по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.