Отново продават болницата в Оряхово, този път на 21 септември, след като пореденият опит да се проведе търг за придобиване на материалните активи на лечебното заведение на 17 август завърши без резултат.  Обявената цена за новия търг, е очаквано по-ниска и от 7 243 740 лв. вече е 5 794 992 лв.

Обявата за търга включва обособена част заедно със земи, сгради и машини съоръжения и оборудване,  продавани като съвкупност,  съгласно приложена оценка от инж. Мариана Цекова. Началната цена на обособената част 5 794 992.00 /Пет милиона седемстотин деветдесет и четири хиляди и деветстотин и деветдесет и два лв./, която представлява 80 % от пазарната оценка. Съгласно писмо изх.№74-03-381 от 24.01.2013 г. на Министерство на здравеопазването,  част от сградата е предоставена за безвъзмездно ползване на ЦСМП-Враца.

Таксите и данъците по прехвърляне на имуществото са за сметка на купувача.