Търсят къде са 53 647 лв. от бюджета за  сметосъбиране и извозване на битови отпадъци в община Криводол.

Изгубени в сметките се оказаха кметът и зам.-кметът на Община Криводол по отношение на сериозна сума пари.

Двамата управленци рязко се разминават в отчет и поискана справка, относно план-сметката за 2016г. по приет бюджет в размер на 159 240 лв. за сметосъбиране и извозване на битови отпадъци в Криводол.

Според кмета Петър Данчев, постъпленията от Такса битови отпадъци са на стойност 130 164 лв., разходите от бюджета по дейности на отпадъците са в размер на 76 517 лв., остатъкът е 53 647 лв.

Тези пари обаче не са посочени, нито като банкова наличност по сметките на общината за 2016г., нито пък като преходен остатък за 2017г.

В справката на зам.-кметицата обаче, сумите се разминават с описаните по-горе. Като разходи направени през 2016г. е посочена сумата от 77 153 лв., а в отчета на бюджета сумата е друга- 76 517 лв. В отчета на бюджета е видно, че остатъкът е 53 647 лв. Точно този остатък „изчезва“, а в справката е посочена сума от 52 177лв., която обаче е разплатена през януари 2017г., вероятно с пари от бюджета за тази година.  Плащането е с изх.№61.00-293/12.12.2016г., като преходен остатък. От двете справки така и не става ясно, къде са средствата по отчета на бюджета в размер на 53 647 лв. остатък за 2016г. Справка на „Зов нюз“ показа, че на база действащото законодателство Сметна палата категорично възприема становището, че средствата от таксата за битови отпадъци имат целеви характер, тоест те могат да се събират и разходват само и единствено за дейностите, посочени в чл. 62 и 66 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съгласно чл. 7 от този закон, средствата не могат да бъдат разходвани за други дейности, а в чл. 66,ал1 т.1-4 от ЗМДТса изброени дейностите, за които могат да се правят разходи. Събраните, но не разходвани средства от таксата за битови отпадъци за текущата година, както и от предходни години, следва да формират преходен остатък. Той трябва да бъде отразен в приходната част на план-сметката по чл. 66, ал1 от ЗМДТ. Не целевото разходване на средства с целеви характер се подвежда под състав на чл. 254.а от Наказателния кодекс, или казано с други думи, длъжностно лице, което в нарушение на бюджетен закон или подзаконов акт по прилагането му се разпореди с бюджетни средства или със средства с целево предназначение не по предназначението им, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с пробация, както и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1 т.6 / лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.

Сигнал за тези съмнения е подаден до Окръжна прокуратура Враца, която по компетенция го е препратила до Специализирана прокуратура, с оглед данни за извършване на престъпление по цитирания по-горе чл. 254 от Наказателния кодекс.