Общинската администрация във Враца не иска да закупи акциите на „Химко” в „Дружеството за заетост”. В местната управа е постъпило искане от синдика на торовото дружество за сключване на сделката. С определение от 20 януари тази година Окръжният съд в областния град е разрешил продажбата на акциите, притежавани от предприятието.

Съгласно търговския закон „дялове, които са собственост на длъжника в други дружества, се продават, след като бъдат предложени за изкупуване на останалите съдружници и в срок от един месец предложението не бъде прието“. Става въпрос за 200 дяла или 29.85 процента от капитала на „Дружество за заетост”. Пазарната им оценка е 55 447 лв. Във връзка с писмото от „Химко“ кметът Николай Иванов внася в Общинския съвет докладна, в чийто проект за решение е записано, че местните парламентаристи отхвърлят направеното предложение и му делегират правото да уведоми синдика за тяхното становище.