Днес на провелата се сесия на Общински съвет – Враца бе гласувано и с пълно мнозинство бе  дадена зелена светлина за  закупуване на медицинска апаратура на „КОЦ – Враца” ЕООД. Докладът записка от д-р Григор Томов – управител на “КОЦ-Враца” ЕООД относно разрешението за закувуване на апаратурата, съгласно актуалните изисквания на медицинските стандарти на предвидена обща стойност 1 052 616, 00 лв. бе одобрен.

Медицинската апаратура се състои от:

– Видео ендоскопска апаратура с  гастроскоп, колоноскоп, дуоденоскоп, ехоендоскоп и ехогравски апарат – предварителна обща стойност 807 600,00 лв.;

– Електрохирургична система с три модула и принадлежности – предварителна стойност 32 580,00 лв.;

– Универсална електрохидравлична операционна маса и принадлежности 2 бр. – предварителна обща стойност 103 152,00 лв.;

– Опреационна лампа 2 бр. – предварителна обща стойност 555 644,00 лв.;

– Транфузионен стол за химиотерапия 15 бр. – предварителна обща стойност 36 00,00 лв.;

– Инфузиомат 7бр. – предварителна обща стойност 16 800,00 лв. и

– Апарат за стомашно-чревна стимулация – предварителна стойност 840,00 лв.

Закупуването ще се извърши със средства на дружеството и финансово дарение, осигурено от АЕЦ Козлодуй ЕАД, съгласно Договор за дарение № 883000120/20.09.2018 г.

Съгласно чл.10, ал.1, т.22 от Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на община Враца в търговските дружества Общински съвет – Враца дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева. Финансирането на апаратурата е със собствени средства и средства, осигурени чрез финансово дарение от АЕЦ Козлодуй ЕАД, съгласно Договор за дарение № 883000120/20.09.2018 г. на медицинска апаратура с предварителна обща стойност 1 052 616,00 лв. (един милион петдесет и две хиляди шестстотин и шестнадесет лева).