Изпълнителният директор на МБАЛ “Христо Ботев”-Враца е одобрил със свое решение от 26 септември единствената фирма, пожелала да достави ангиограф за нуждите на врачанската болница.  720 000 лв. ще получи от Министерство на здравеопазването фирмата С & Т (S&T)  БЪЛГАРИЯ ЕООД, която спечели обществената поръчка. Припомняме, че фирмата беше единственият кандидат, подал документи за участие в процедурата и съответно спечелил обществената поръчка. Обжалване на процедурата реално е немислимо именно поради това, че С & Т (S&T)  БЪЛГАРИЯ ЕООД е била единствен кандидат. Предметът на договора, който предстои да бъде сключен, е  за доставка, монтаж, тестови изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски апарат марка “Филипс” за нуждите на МБАЛ “Христо Ботев” АД. Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, тестови изпитвания, въвеждане в експлоатация и обучение на определени от възложителя служители на ангиографския апарат и цялостна гаранционна поддръжка на апартурата по време на гаранционния й срок, който следва да бъде минимум 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтиране и пускане в експлоатация. Техническите и функционални изисквания, на които задължително трябва да отговаря ангиографската система, са посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Ангиографската система трябва да бъде нова или фабрично рециклирана. Предвид последното, все още не е ясно с нов ангиограф или с техника втора употреба ще работи инвазивната кардиология във Враца.