Европейската комисия предложи актуализация на Препоръката на Съвета от октомври миналата година за координиране на мерките, засягащи свободното движение в Европейския съюз.

С оглед на новите варианти на коронавируса и големия брой нови инфекции в много държави членки е необходимо силно да се обезсърчат неналожителните пътувания, като същевременно се избягват затварянето на границите или общите забрани за пътуване и се гарантира, че функционирането на единния пазар и веригите на доставки остават непрекъснати.

В предложението на Комисията се предвижда допълнителна координация на договорения цветен код за картографиране на рисковите области и на по-стриктните мерки, прилагани за пътници от райони с по-висок риск.

В допълнение към съществуващите цветове на зелено, оранжево, червено и сиво, Комисията предлага да се добави „тъмночервено“, за да се посочат областите, в които вирусът се разпространява на много високи нива. Това би било приложимо за район, в който броят на уведомленията в рамките на 14 дни е над 500 на 100 000 души.

Съгласно съобщението на Комисията от 19 януари, в което се определят действията, необходими за избягване на трета вълна, Комисията предлага всички неналожителни пътувания да бъдат силно обезсърчени, докато епидемиологичната обстановка не се подобри значително.

Това се отнася особено за пътуванията до и от „тъмночервените“ райони. За хората, пътуващи от „тъмночервено“ пространство, държавите членки следва да изискват от тях да се подложат на тест преди пристигането и да бъдат поставени под карантина, както се препоръчва от Комитета за здравна сигурност и понастоящем се практикува от няколко държави членки.

Тъй като капацитетът за тестване се е увеличил, държавите членки биха могли да използват в по-голяма степен тестове преди заминаване и за области, които понастоящем са обозначени като „оранжево „, „червено„ или „сиво“. Хората, които се завръщат в своята държава членка на пребиваване, следва вместо това да имат право да се положат на тест след пристигането си.

С оглед на рисковете, свързани с много големия брой нови инфекции, Комисията препоръчва, въз основа на насоките на ECDC, държавите членки да се съгласят да приемат, запазят или засилят нефармацевтичните интервенции, като например мерки за оставане в домашни условия и временно затваряне на определени предприятия, по-специално в областите, класифицирани като „тъмночервени“.

Също така – да засилят тестването и проследяването и да засилят наблюдението и секвенирането на случаите на COVID-19, за да се събере информация относно разпространението на нови, по-инфекциозни варианти на коронавируса.

Хората, живеещи в гранични райони, следва да бъдат освободени от някои от ограниченията за пътуване.

Ако често се налага да преминават границата, например по семейни или професионални причини, от тях не следва да се изисква да се подлагат на карантина и честотата на изискваните тестове следва да бъде пропорционална. Ако епидемиологичната обстановка от двете страни на границата е сходна, не следва да се налага изискване за изпитване.

Държавите членки следва също така да се стремят да избягват прекъсвания на основни пътувания, по-специално за да поддържат транспортните потоци в съответствие със системата „зелени ленти за преминаване“ и да избягват смущения във веригата на доставки.

Като се има предвид повишеният риск, пътниците, упражняващи особено важни професии, като например здравните работници, хората, пътуващи по наложителни семейни или служебни причини, пристигащи от „тъмночервени“ райони, също следва да бъдат тествани и поставени под карантина, при условие че това не оказва непропорционално въздействие върху изпълнението на основната им функция или нужди.

От транспортните работници, чийто контакт с населението обикновено е ограничен при пътуване, не следва да се изисква карантина и по принцип трябва да бъдат освободени от прегледи, свързани с пътувания.

Същите изключения следва да се прилагат при транзитно преминаване на важни пътници. В допълнение към актуализациите, предложени днес, Комисията прие и предложение за актуализиране на Препоръката на Съвета относно пътуванията в ЕС от държави извън ЕС.