Европейската комисия приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и Съвета относно Механизма за възстановяване и устойчивост.

Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент на NextGenerationEU — плана на ЕС, който ще ни позволи да излезем по-силни от настоящата криза. Той ще предостави 672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите, предприети от държавите членки. Механизмът ще играе решаваща роля за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията от коронавирус и за постигането на европейски икономики и общества, които са по-устойчиви, издръжливи и по-добре подготвени за екологичния и цифровия преход.

Основни елементи на постигнатото споразумение

Споразумението, което трябва да бъде окончателно одобрено от Европейския парламент и от Съвета, предвижда Механизмът за възстановяване и устойчивост да бъде структуриран около шест стълба: екологичен преход; цифрова трансформация; интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и работни места; социално и териториално сближаване; здраве и устойчивост; и политики за следващото поколение, децата и младите хора, включително образование и умения.

Европейският съюз пое ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., а миналата седмица Европейският съвет подкрепи предложението на Комисията за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Поради това държавите членки следва да дадат приоритет на реформите и инвестициите в подкрепа на преходa към климатична неутралност. В споразумението се предвижда, че най-малко 37 % от разходите за инвестиции и реформи, съдържащи се във всеки от националните планове за възстановяване и устойчивост, следва да са предназначени за подкрепа на целите в областта на климата. Освен това всички инвестиции и реформи трябва да спазват принципа „за ненанасяне на значителни вреди“, като се гарантира, че те не вредят значително на околната среда.

Като част от своите планове за възстановяване и устойчивост държавите членки следва да гарантират също и високо равнище на амбиция, когато определят реформите и инвестициите, позволяващи цифровия преход. Най-малко 20 % от разходите за инвестиции и реформи, съдържащи се във всеки от националните планове, следва да са предназначени за подкрепа на цифровия преход.

Очаква се плановете за възстановяване и устойчивост също така да допринасят за ефективното преодоляване на предизвикателствата, набелязани в съответните специфични за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър — рамката за координиране на икономическите и социалните политики в Съюза.

Споразумението предвижда важна роля за Европейския парламент в управлението на Механизма за възстановяване и устойчивост. Редовният „диалог за възстановяване и устойчивост“ ще позволи на Парламента да кани Комисията и да обсъжда с нея различни въпроси, свързани с Механизма.

С цел да се предоставя информация за напредъка по прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост и националните планове, ще бъде създадено информационно табло, което ще е обществено достъпно.

Държавите членки ще трябва да въведат строги мерки за защита на финансовите интереси на Съюза, по-специално за предотвратяване на измамите, корупцията и конфликтите на интереси.

Беше договорено също, че след одобряването на плановете за възстановяване и устойчивост 13 % от общата сума, разпределена за държавите членки, ще бъдат предоставени като предварително финансиране. Така ще се гарантира, че парите ще започнат да достигат до тях възможно най-скоро и ще подпомогнат зараждащото се икономическо възстановяване.

Изявления на членовете на колегиума:

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:

Имаме безпрецедентен финансов пакет — бюджета на ЕС и нашия план за възстановяване NextGenerationEU — с който ще дадем тласък на нашите икономики. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще бъде в центъра на NextGenerationEU. Приветствам днешното споразумение като важна стъпка към финансиране на инвестициите и реформите, от които се нуждаем, за да подкрепим икономическото възстановяване и да положим основите за по-силна и по-устойчива Европа.“

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: 

„Трите основни институции на ЕС постигнаха политическо споразумение относно Механизма за възстановяване и устойчивост, който проправя пътя за предоставянето на 672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства. Този механизъм ще подкрепя националните реформи и инвестиции, които ще подпомогнат възстановяването и ще спомогнат за реформирането на икономиките на ЕС, като ги направят по-екологосъобразни и по-цифрови по приобщаващ и социално справедлив начин. Сега държавите членки имат сигурността, от която се нуждаят, за да завършат националните си планове и да получат достъп до това безпрецедентно финансиране. Те могат да разчитат на нашата подкрепа на всеки един етап, за да могат да се възползват максимално от тази възможност. Сега трябва да се съсредоточим върху това средствата да се насочат към онези, които най-много се нуждаят от тях, и да дадем пълен ход на колективното възстановяване на ЕС.“

Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви:

Механизмът за възстановяване и устойчивост дава възможност на Европа не само да възстанови икономиката си след пандемията, но и да я трансформира. Искам да благодаря на германското председателство и на преговарящите от страна на Европейския парламент за това, че спомогнаха за постигането на това солидно споразумение. Сега разполагаме с уникална възможност да изпълним ангажиментите си в областта на околната среда, да ускорим цифровия преход, да повишим уменията и да се справим с неравенството. За да превърнем тази възможност в успех, Комисията и националните органи трябва да работят заедно, за да одобрят бързо и след това ефективно да приложат набор от амбициозни и надеждни национални планове. В края на тази тежка година нека погледнем напред към 2021 г. с оптимизъм и решителност.“

Следващи стъпки

Текстът на регламента ще трябва да бъде финализиран на техническо равнище. След това Европейският парламент и Съветът трябва официално да го одобрят, за да може регламентът да влезе в сила възможно най-скоро.

Когато това е факт, държавите членки ще могат да представят своите планове за възстановяване и устойчивост, като определят съгласуван пакет от реформи и проекти за инвестиции.

Контекст

На 10 ноември 2020 г. беше постигнато политическо споразумение между Европейския парламент, държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета, както и Комисията относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС и NextGenerationEU. Като следваща стъпка е спешно необходимо официалното приемане на пакета за МФР заедно с ратифицирането на Решението за собствените ресурси.

След като бъде приет, дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан с инициативата NextGenerationEU, която е временен инструмент, предназначен да стимулира възстановяването на Европа, ще бъде най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. Възстановяването на Европа след COVID-19 ще бъде подпомогнато с общо 1,8 трилиона евро. Тя ще бъде по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа.

СЕБН