Оперативни екипи, сформирани със Заповед на кмета, за проверка и контрол по спазване на противоепидемичните мерки, във връзка с изпълнение на Заповед № РД – 01 – 124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, извършиха проверки на обектите, посочени в раздел I, т. 1 от цитираната Заповед на министъра на здравеопазването.

В състава на екипите бяха: кметът на община Козлодуй, Маринела Николова, представители на Общинска администрация, на РУ – Козлодуй, на РЗИ – Козлодуй.

В град Козлодуй са констатирани нарушения в 2 обекта, а в населените места – в 1 обект. На нарушителите, неспазили противоепидемичните мерки съгласно Заповед № РД – 01 – 124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, бе препоръчано, в протоколи от проверката, незабавно да бъдат преустановени посещенията в обекта.

Община Козлодуй ще продължи да следи спазването на противоепидемичните мерки, свързани с въведеното извънредно положение в страната.

В случай на установено повторно неспазване от страна на собствениците на обектите на противоепидемичните мерки, посочени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, ще бъдат наложени съответните наказателни санкции, съгласно действащото българско законодателство.