Продължава топлото време и в съчетание с наличието на горима растителност пожарната обстановка се усложнява.

Само за изминалите почивни дни на територията на областта са възникнали 15 пожара в сухи треви, 2 пожара в стърнища и 1 пожар в широколистна гора.

Пожари, възникнали в сухи треви са се разпространили и са обхванали вилни имоти и селскостопански земи. Унищожени са: вили, постройки, сгради, домашно имущество, селскостопанска продукция и земеделска техника.

Пожароопасния сезон продължава до края на м. октомври и с това необходимостта от спазване на мерките за пожарна безопасност в полските и горски територии, както следва:
– забранено е паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии;
– забранено е изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи, слогове и крайпътни ивици;
– не бива да се изхвърлят незагасени клечки кибрит и угарки от цигари в леснозапалима среда;
– да не се допуска деца да играят с огън и кибрит. При излети и посещения на местности в близост до полски и горски масиви да не им се позволява да играят с огън;
– моторните превозни средства, които навлизат в горите трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето на искри;
– особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

Много голяма вероятност за възникването на пожари има при извършване на обичайни дейности, като оформяне на огнища за варене на буркани и приготвяне на зимнина, почистването на суха растителност чрез изгаряне около постройки и съоръжения в дворните пространства.

В дворовете да се пали огън само, ако предварително е обезопасено огнището и са подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Да не се оставя накладения огън без наблюдение!

Не бива да се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.