Днес, 10 януари, в с. Хърлец, отец Пламен отслужи водосвет за здраве и успешна работа по втората част от обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, общ. Козлодуй, област Враца – II етап”.

На откриването на обекта присъстваха: Маринела Николова, кмет на община Козлодуй, д-р Огнемир Симов, кмет на с. Хърлец, Лилия Димитрова, директор на дирекция „Устройство на територията”, представители на фирмата изпълнител „Люник” ЕООД, представители на общинска администрация и на Кметство Хърлец.

През 2021 г. Община Козлодуй получи одобрение за финансиране подмяната на 5 664 м от водопроводната мрежа на с. Хърлец. Донор на безвъзмездната финансова помощ, в размер на 1 230 838 лв., е Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

генерал агрохимикали

С реконструкцията ще се достигне подмяна на водопроводната мрежа до 97%. Основната цел на проекта е максимално задоволяване потребностите на населението, повишавайки качеството и надеждността на водоснабдяването, както и намаляване разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система и загубите на вода.

Дейностите включват изграждане на главни и второстепенни водопроводни клонове и строително-монтажни работи по реконструкцията на водопроводната мрежа на Хърлец.

Проектът дава решение за реконструкция на водоснабдителните клонове по улиците, където ще се изгражда водопроводната мрежа.

За направата на работния проект са използвани одобрени идейни проекти за доизграждане на цялостната водопроводна система на Хърлец и техническото задание от проведената обществена поръчка за изпълнение на строежа. Работният проект обхваща конкретни участъци и съоръжения от водопроводната мрежа.

Оразмеряването на разработените участъци е извършено със зададените водни количества от идейната фаза. На новите трасета ще бъдат поставени и пожарни хидранти.

През 2020 год. Община Козлодуй приключи реализацията на първия етап на проекта, с който се реконструираха 18 848 м. от водопроводната мрежа на селото.