Община Козлодуй уведомява, че днес, 9 юни (сряда) 2021 г., ще се извърши наземно третиране срещу комари в град Козлодуй и в населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара).

Кампанията ще се извърши чрез наземно третиране с цел масовото унищожаване на летящите форми на комарите, за да се предотврати разпространението на болести по хората и животните. Наземното третиране ще се осъществи с препарат Ротрин 200.

Методът на третиране ще бъде с топъл аерозол, при което ще се отделя голямо количество пушек, който въздейства на възрастните форми на комарите.

Ще се пръска на местата в близост до река Дунав, централна градска част, Ботев парк, Зоната за отдих и спорт – Дигата, както и на останалата територия от града.

Едновременно с това ще се започне наземно третиране и на селата от община Козлодуй със същия метод и времетраене.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третиранията ще се осъществят от 21:00 ч. до 01:00 ч. Всяка година в общинския бюджет се залагат средства за извършване на обработки (наземни и авиационни).

През април бе планирано да започнат ларвицидни обработки при подходящи метеорологични условия, след което през май трябваше да бъдат осъществени третирания срещу възрастните форми на комарите.

През януари месец 2021 г. с решение на кмета на община Козлодуй е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на община Козлодуй 2021 – 2022 година“. След провеждане на процедурата е издадено решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка. В законоустановения срок в органа по обжалване от класирания на второ място участник е подадена жалба.

В периода от март до май месец три пъти е обжалвано решението на кмета за определяне на изпълнител.