В началото на седмицата Общинско предприятие „Комунална дейност” започна работа по косене на тревните площи и подкастряне на дърветата и храстите в града. За изпълнение на дейностите Община Козлодуй разполага със специализирана техника и персонал.

Косенето на тревните площи се извършва с моторни самоходни косачки, самоходен трактор за косене, моторни храсторези, бензинови ръчни коси, ръчни самоходни косачки, прътови кастрачки и моторни триони.

Тази седмица служители на ОП „Комунална дейност” са насочили усилията си за почистване на нерегламентирано изхвърлени битови отпадъци в района на околовръстното шосе.

За месец април са планирани следните дейности:

– Косене на общински зелени площи и последващо събиране на окосената трева в: детските градини и училища, в централна градска част (от ресторант „Бриз” до МЦ „Дарис”), площи на ул. „Георги Димитров”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Радецки”, в Ботев парк, около ПГЯЕ „Игор Курчатов” и в междублокови пространства.
– Резитба на храсти и издънки, тесане на алеи, събиране на зелени отпадъци.

При планирано отсичане или резитба на дървесна растителност дейностите се извършват след възлагане и при налично разрешение за тяхното извършване от еколог на Община Козлодуй. При опасни и паднали дървета вследствие на аварийна ситуация или природни бедствия същите се отстраняват незабавно.

Обслужването на райони с транспортни средства за извозване на събрани отпадъци (клони, окосена трева, събрана шума) от местата за обществено ползване се извършва ежедневно. Извозването на събрани клони и друга зелена маса от частни имоти се извършва след подадено заявление за извършване на услугата за депонирането им на временни площадки за биоразградими отпадъци.

Общинско предприятие „Комунална дейност” се обръща с молба към живущите в община Козлодуй да не изхвърлят всички отпадъци в контейнерите за битов отпадък. Ако в транспортираните количества битови отпадъци не присъстват пепел, хартия, зелена маса, строителни отпадъци, клони от дървета, части от мебели, автомобилни гуми и битова техника, заплащаните суми на Регионалното депо за неопасни отпадъци в град Оряхово ще намалеят значително.

Информация относно организиране начина на предаване на:

– Хартия, пластмаса и стъкло – поставени са контейнери тип „Иглу” на 32 броя площадки в град Козлодуй и на 23 броя площадки в селата. На местата, на които липсват контейнери, отпадъците да бъдат поставяни в чували, и след подадено заявление за генериране на такъв отпадък същия ще бъде извозен.
– Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинства – след подадено заявление и издадено разрешение от Община Козлодуй, материалите ще бъдат транспортирани до площадката за временно съхранение на строителни отпадъци.
– Автомобилни гуми, битова техника, части от мебели – тези видове отпадъци се предават на площадка за вторични суровини, намираща се на улица „Хаджи Димитър” № 62.