Днес, 08.05.2020 г. беше открита строителна площадка за обект: „Изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово“.

Имотът се намира в северозападния край на регулацията на гр.Оряхово, непосредствено до брега на р.Дунав и представлява бивше трасе на вече закритата теснолинейна железопътна линия Оряхово-Червен Бряг.

Предвидените за изпълнение строително-ремонтни дейности включват:

декоративен светещ надпис „ОРЯХОВО“ и пилони със знамена, изграждане на детска и фитнес площадки, тенис на маса, кът за отдих, включително беседки с барбекюта и обществена тоалетна. По продължение на цялата алея ще бъдат засадени рози, декоративни храсти, дребни широколистни и иглолистни дървета.

Проектът се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.006-0091-C01/08.05.2019 г. за изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово, финансиран по ПРСР 2014-2020 г., на стойност 882 680,46 лв. с ДДС.

Срокът на изпълнение е 120 календарни дни.