С първа копка и пресконференция беше даден старт на обновяването и модернизацията на Професионалната гимназия по каменообработване – с. Кунино“ по проект BG16RFOP001-3.001-0008, финансиран по процедура „Култура и спорт в училище“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. с конкретен бенефициент Министерство на културата.

Първата копка за ремонт на гимназията беше направена от зам.-министъра на културата Марина Василева, главния секретар на министерството Тодор Керанов, ръководителя на проекта Христо Чорбаджийски, директора на гимназията Христо Димитров, областния управител на Враца Георги Митов и председателя на обществения съвет на гимназията Тодор Кондев. На церемонията присъстваха учители, ученици, родители и много други гости.

„Гимназията в област Враца предоставя професионално образование в областта на каменообработването и е единствената на Балканите и една от общо две подобни образователни институции в Европа“, заяви по време на събитието зам.-министърът на културата Марина Василева. В училището се приемат ученици от VIII клас. Те изучават защитената професия „Каменоделец” със специалности „Каменоделство” и „Декоративни скални облицовки”.

От съществено значение за изпълнение на специфичните функции на училището е обновяване и модернизация на основната сграда и преустройство на съществуващата сграда в многофункционална зала. Дейностите по проекта предвиждат мерки по енергийна ефективност, ремонт на учебния корпус, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, преустройство на съществуваща бивша столова в многофункционална зала за спорт и събития, облагородяване на прилежащите дворни пространства и спортната площадка и изграждане на модулно пречиствателно съоръжение за отпадни битови води, обясни Христо Чорбаджийски, ръководител на проекта.

Директорът на Професионалната гимназия по каменообработване в Кунино Христо Димитров благодари на Министерството на културата за възможността да бъде модернизирано училището с европейски средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. „Като бивш възпитаник на гимназията се радвам, че ще направим хубава база за обучение на учиниците“, каза той.

Председателят на обществения съвет на училището Тодор Кондев е щастлив, че започва реализацията на проекта, защото ще осигури по-добро качество на образованието в една модерна среда. Според него специалностите в каменообработката дават добър занаят и са изключително търсени от бизнеса, като осигуряват високо платена работа и възможности за развитие.

Проектът ще спомогне за това да бъде подобрен достъпът до качествено образование за децата от малките населени места, като се цели възможно по-голям брой деца да бъдат приобщени и да бъде ограничено ранното напускане на училище. Осъществяването на проекта се очаква да засили интереса към образованието на младите хора от област Враца, както и да привлече нови ученици от други части на региона и страната, вкл. от уязвими и маргинализирани общности. Изграждането на съоръжения за достъп на лица с увреждания пък ще улесни тяхната интеграция в образователната сфера и ще спомогне за по-добро социално включване и реализиране на пазара на труда в една високо ценена и ограничена в разпространението си специалност. Проектното предложение допринася за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион чрез насърчаване на развитието на културата и по-доброто образование.