Длъжниците могат да погасяват задълженията си на касите на общинска данъчна администрация, както в брой, така и с карта чрез ПОС терминално устройство; по банков път, чрез всяка една от съществуващите банки на територията на страната с насочване по сметката на Общината, обслужвана от Първа инвестиционна банка; чрез ПИН код, предоставен от Дирекция “Местни данъци и такси”, както и на касите на пощенските станции и Изипей. Възможно е и дистанционното плащане от страната и чужбина чрез банкови карти през виртуален ПОС терминал на страницата на Община Враца, секция Месни данъци и такси – Проверка и плащане на задължения. Създадена е възможност за плащане и с ПИК през страницата на НАП. На предплатилите за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

За текущата година се приемат плащания и за патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и таксата за притежаване на куче.

Запазва се и редът за погасяване – системата покрива първо невнесените данъци за минали години.

Текущите задължения за данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци ще могат да се погасяват през месец февруари.