Комисия провери сигнал за  изтичане от няколко тръби на вода с тъмно оцветяване в река Дунав край Лом.

При оглед на мястото е установено, че от 5 от съществуващите 8 тръби в река Дунав изтичат води без цвят и запенване, мирис и видими следи от замърсяване с нефтопродукти.

На 19 февруари бяха взети четири водни проби от реката и от тръбите. Предварителните резултати от анализа показват, че няма замърсяване на р. Дунав с опасни вещества. Параметрите на повърхностните води на р. Дунав преди и след точката на заустване на тръбите са със стойности, характерни за водното тяло през този сезон.

генерал агрохимикали

От документална проверка на общинската администрация стана ясно, че тези тръби отвеждат води от открит преминаващ през града охранително-отводнителен канал, отвеждащ дъждовни води и дренажни води и водите от три изворни чешми. Откритият канал се пресича с клон на главния канализационен колектор на Лом, отвеждащ смесен поток дъждовни и отпадъчни води. В този участък колекторът е отворен и изпълнява ролята на дъждопреливник.

С цел предотвратяване преливане на отпадъчни води от дъждопреливника в сухо време комисията реши да се извърши преглед на ревизионните шахти при дъждопреливника за отстраняване на евентуално наличен нанос и въз основа на документацията да се анализират параметрите на колектора /дъждопреливника/.

Ще бъде направена проверка и за нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в отводнителния канал.

В Комисията за проверка на сигнала за замърсяване на р. Дунав край Лом  се включиха у  РИОСВ – Монтана, представители на „ВиК“ ООД – Монтана, Община Лом и БДДР – Плевен.